Raadsvergadering 28 mei 2020

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.


De agenda

Op 28 mei stonden de onderstaande punten op de agenda, de dikgedrukte agendapunten zijn besproken in de gemeenteraad en worden hieronder verder besproken. Bekijk ook de volledige agenda en alle bijbehorende stukken op de vernieuwde pagina van de gemeente.

 • Vaststellen agenda
 • Integrale nota 2020 begroting en verantwoordingsstukken gemeenschappelijke regelingen
 • Ontwerpbestemmingsplan Kleebergerweg 2 te Mechelen
 • Visie Vrijetijdseconomie
 • Aanwending procesgelden Middengebied
 • Technische aanpassing verordening WMO
 • Omnibuzz
 • Wijziging gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio
 • Motie: Verbeteren toeristische- en leefomgeving

Digitaal vergaderen

De raadsvergadering gedeeltelijk of helemaal terug kijken? Dit kan via het YouTube-kanaal van de gemeente Gulpen-Wittem of via de video hieronder.


Motie: Livestream raadsvergadering

Uitgesteld (Voor: PRO, Balans; Tegen: CDA, Fractie v.d. Laan, Fractie Franssen)

Als gevolg van het corona-virus alweer onze tweede digitale raadsvergadering. En juist nu we wat handiger worden in het omgaan met de techniek liet deze ons dit keer in de steek: de YouTube verbinding werkte niet. Omdat openbaarheid een wettelijke verplichting is (gelukkig maar!) startte de vergadering een kwartier te laat en werd live gestreamd via Facebook. Vanwege de eveneens wettelijke verplichting om vergaderingen blijvend te kunnen terugzien- en luisteren is de vergadering inmiddels tevens op YouTube te vinden.

 

Aan het eind van de avond kwamen de beperkingen van het digitaal vergaderen nog uitgebreid aan de orde vanwege een motie van PRO Gulpen-Wittem. Wij willen zo gauw mogelijk, liefst meteen na de zomer,  weer in het gemeentehuis vergaderen (uiteraard met inachtneming van de RIVM regels zoals de 1,5-meter afstand-regel) zodat weer overleg mogelijk is tijdens de bijeenkomst.

 

Nu moet alles van te voren besproken zijn zodat de vergadering zelf een toneelstukje dreigt te worden, en desondanks ontstaan voortdurend misverstanden. 

 

Het enige voordeel is dat onze inwoners thuis de vergaderingen kunnen volgen en ook dit keer deden dat er velen! Zoveel mensen passen helemaal niet in de raadszaal, zelfs zonder corona, dus onze motie stelt voor te investeren in een professionele livestream.

 

Op dit moment organiseert onze griffier de techniek, iets wat helemaal niet bij zijn functie hoort en waardoor hij onvoldoende tijd heeft om zijn gebruikelijke taken te vervullen.

 

 

De stemming bij deze motie eindigde onbeslist: 7 voor en 7 tegen. Hij komt dus terug in de volgende vergadering, net als twee andere moties (zie verderop in dit verslag). De overige agendapunten, een amendement en nog twee moties werden unaniem ingediend en aangenomen.

 

Bekijk onze motie Livestream hieronder:

Download
Motie PRO inzake livestream
28 mei 2020 - Motie PRO inzake livestrea
Adobe Acrobat document 108.7 KB

Vaststellen van de agenda

Motie inzake biomassacentrale Wijlre

Dit was misschien wel het meest interessante onderdeel van de vergadering omdat de discussie spontaan verliep en de politieke verhoudingen zichtbaar maakte.

 

Onderwerp van discussie was de vraag of een agendapunt mocht worden toegevoegd: een motie van CDA en Fractie Franssen inzake de biomassacentrale Wijlre. Deze was enkele uren voor de vergadering toegestuurd aan de griffie en de andere partijen hadden onvoldoende tijd gehad zich erop voor te bereiden. Bovendien is het een politiek beladen kwestie.

 

Frans Derksen, fractieleider van onze coalitiepartner Balans, maakte gebruik van de gelegenheid om uitgebreid zijn overwegingen te delen met betrekking tot de motie om tenslotte te concluderen dat die wat hem betreft niet aan de agenda mocht worden toegevoegd.

 

Onze fractie PRO Gulpen-Wittem heeft heel veel vragen gekregen van bewoners rondom het project Groene Cirkel in Wijlre. Dit project betreft een onderzoek hoe in de toekomst en in samenwerking met de Brand bierbrouwerij, op duurzame wijze warmte kan worden opgewekt voor alle bedrijven en woningen in Wijlre. Omdat óók de mogelijkheid van een biomassa-verbrandingsinstallatie wordt onderzocht is er veel verzet onder de bevolking.

 

PRO Gulpen-Wittem wil de uitkomsten van het onderzoek afwachten en de inwoners laten meepraten alvorens voor hen te beslissen. Hopelijk kunnen wij gedurende de komende weken de andere fracties overtuigen dat dit de weg is om te bewandelen. Tevens willen wij van de indieners van de motie weten welke alternatieven ze wél willen onderzoeken nadat ze eerder al de plaatsing van windmolens en zonnevelden hebben uitgesloten.

 

Deze eerste stemming van de avond eindigde dus onbeslist (7 voor en 7 tegen) en de motie komt terug in de volgende vergadering. Tot dat moment gaan wij in ieder geval verder gesprekken te voeren met alle betrokkenen om een afgewogen standpunt te bepalen.


Motie: Verbeteren toeristische- en leefomgeving

Aangenomen (Unaniem)

Uiteindelijk is er in de raadsvergadering een raadsbreed ingediende motie aangenomen om een Taskforce Verkeersleefbaarheid te organiseren in samenwerking met onze buurgemeenten. De taskforce moet, rekening houdend met de belangen van ondernemers, voorstellen maken om de geluidsoverlast en toeristische drukte op ons wegennet te verminderen. Uiterlijk volgend voorjaar moet dit resulteren in een nota.

 

De motie startte als een wens van PRO Gulpen-Wittem. Sacha Vos had enkele weken geleden een eerste versie opgezet waarbij zij opzettelijk scherpe doelstellingen had geformuleerd om de discussie op gang te brengen. Daarin is zij meer dan geslaagd, want uiteindelijk besteedde zelfs De Telegraaf uitgebreid aandacht aan haar voorstellen!

 

Belangrijker nog: onze eigen inwoners en die van buurgemeenten rolden over elkaar heen met complimenten. We kregen steun van niet alleen Visit ZL (zo heet tegenwoordig de VVV in Zuid-Limburg), maar zelfs motorrijders waren blij dat we herriemakers wilden aanpakken om voor hen het toeren weer aangenaam te laten zijn.

 

De andere raadsfracties in Gulpen-Wittem wilden dus graag de motie mee-indienen als wij bereid zouden zijn enkele aanpassingen te maken. Dat leidde tot een over-en-weer van schriftelijke voorstellen en uiteindelijk werd de vierde aangepaste versie raadsbreed ingediend en aangenomen (14 stemmen voor en 0 tegen). In de dagen voorafgaand aan onze raadsvergadering waren al soortgelijke moties aangenomen in buurgemeenten Vaals en Eijsden-Margraten.


Motie: CDA en Fractie Franssen inzake horeca en 1,5 afstand

Uitgesteld (Voor: CDA, Fractie v.d. Laan, Fractie Franssen; Tegen: PRO, Balans)

Deze motie werd ingediend door Fractie Franssen en CDA om gedurende de corona-crisis horecazaken extra terrasruimte toe te staan en afwijkingen daarvan te gedogen. Ook zouden leges tijdelijk moeten worden kwijtgescholden. De stemming eindigde onbeslist (7-7) en de motie komt dus terug in de volgende vergadering.

 

In de woorden van ons raadslid René Nijssen (stemverklaring): De voorliggende motie is een afgeleide van een eerder ingediende motie in de vorige raadsvergadering. Ook deze motie vindt PRO sympathiek, maar PRO vindt dat met deze motie voor de troepen uit wordt gelopen.

 

Op het gebied van het ondersteunen van ondernemers gebeuren al een heel aantal zaken. In de vorige vergadering legde onze wethouder Guido Hoeben uit dat de toen aangenomen motie risico’s inhoudt. Hij kan worden geïnterpreteerd als ongeoorloofde staatssteun en de kans bestaat dat ondernemers niet langer in aanmerking komen voor steunpakketten (NOW, TOZO). Daarom stemde PRO tegen deze motie.


Heb je vragen/opmerkingen of wil je reageren op dit verslag? Neem dan contact met ons op, of reageer hieronder of op Facebook.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
 • #1

  Margot Mol (vrijdag, 05 juni 2020 22:37)

  Verbetering leefomgeving (Mechelen)

  Mooie plannen!
  Ik hoop dat in de nota óók wordt meegenomen het lawaai dat grote transportbedrijven (waar gaan ze in hemelsnaam naar toe?) en andere vrachtwagens maken die als razende raketten door de smalle Hoofdstraat met klinkers en putdeksels denderen.

  Ik heb net een offerte aangevraagd voor een driedubbele ruit aan de voorkant. In het derde glas komt een speciale laag om trillingen op te vangen. En dan nog zal ik moeten leven met het feit dat mijn huis aan de Hoofdstraat tussen half zes smorgens en tien uur savonds tientallen keren per uur op zijn grondvesten trilt.

  Vriendelijke groet,
  Margot Mol