Raadsvergadering 23 april 2020

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.


De agenda

Op 23 april stonden de onderstaande punten op de agenda, de dikgedrukte agendapunten zijn besproken in de gemeenteraad en worden hieronder verder besproken. Bekijk ook de volledige agenda en alle bijbehorende stukken op de vernieuwde pagina van de gemeente.

 • Tijdelijk Reglement van Orde voor digitale vergaderingen van de raad
 • Eerste begrotingsbijstelling 2020
 • Financiële verordening
 • Herinrichting openbare ruimte Oude Maastrichterweg
 • Beheerplan civiele kunstwerken
 • Aansluiten van diverse gemeenschappelijke regelingen bij de AO WSGO
 • Ontheffing ex artikel 36a lid 2 Gemeentewet
 • Eerste begrotingswijziging GR WOZL
 • Krediet herinrichting raadzaal
 • Motie: Opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen
 • Motie: Steun aan ondernemers, verenigingen en stichtingen
 • Motie: Doneren geld aan de voedselbank Vaals

Digitaal vergaderen

Als gevolg van het corona-virus was dit een digitale raadsvergadering; de eerste ooit in onze gemeente. Dat bracht beperkingen met zich mee, maar het had ook één voordeel: iedereen kon thuis live meekijken en ook nu nog kunnen jullie de vergadering terugzien via onderstaand YouTube-kanaal. Je kunt je hierop abonneren als je volgende keer de vergadering 'live' wil volgen.Het digitaal vergaderen vergde hard werken vóór en tijdens de virtuele bijeenkomst, niet in het minst voor onze fantastische griffier Robin Reichrath. Ongetwijfeld ook gaan we enkele verbeteringen aanbrengen om de volgende vergadering soepeler te laten verlopen.

 

Omdat dit een uitgestelde vergadering betrof (de vergadering in maart was vervallen vanwege corona) waren sommige agendapunten al lang geleden (12 maart) voor besproken in een Sprekersplein. Die konden dus worden afgehandeld als hamerstukken.

 

Tevens, vanwege de gedwongen rust, was een aantal nieuw toegevoegde agendapunten uitonderhandeld per mail of via telefoon. Maar er bleef nog voldoende te bespreken, met name de moties aan het eind van de bijeenkomst.

 

Kijk voor de hele agenda én de stemverhoudingen (dat laatste is ook nieuw!) op de gemeentewebsite.


1e begrotingsbijstelling 2020

Aangenomen (Voor: PRO, Balans, Fractie v.d. Laan)

Dit is een technisch verhaal en om het extra te compliceren bevat de bijstelling ook de 2e begrotingswijziging. Gewoonlijk zou dit dus een hamerstuk zijn. Maar omdat de oppositie elke gelegenheid aangrijpt om een spaak in het gemeentelijke wiel te steken, vooral wat betreft het zogenaamde OOT (Organisatie Ontwikkel Traject), probeerden zij de bijstelling tegen te houden. Het OOT is in september al goedgekeurd door de raad. De meeste mensen zijn inmiddels aangenomen en dit traject kun je niet zomaar terugdraaien of stopzetten. Vooral niet nu we tijdens de crisis een stabiele organisatie nodig hebben.

 

Zoals jullie kunnen zien via bovengenoemde link stemde Ineke van der Laan mee met ons, de coalitie, zodat het voorstel werd aangenomen. Gelukkig hadden we haar in aanloop naar de vergadering kunnen overtuigen dat niet het OOT ter discussie stond, maar slechts de financiële afwikkeling daarvan, iets wat de oppositie niet wilde begrijpen.


Krediet herinrichting raadzaal

Niet behandeld

Niet voor niets werd dit agendapunt in aanloop naar de vergadering een soap genoemd. Het voorstel werd ingebracht door een commissie van de raad zelf, onder voorzitterschap van Marieke Nass (CDA), aan de gehele raad.

 

Het vreemde was echter dat niet alleen de commissievoorzitter, maar vooral commissielid Piet Franssen meermaals, en zelfs via de krant, had aangegeven het voorstel waardeloos te vinden.

 

Gevolg was dat het voorstel bij aanvang van de vergadering werd ingetrokken en vervangen door twee moties die beide werden aangenomen. Daarmee is besloten dat noodzakelijk onderhoud aan de raadzaal gaat plaatsvinden en dat, als de corona beperkingen zijn opgeheven en er weer grote bijeenkomsten kunnen worden gehouden zoals huwelijksvoltrekkingen, een prijsvraag zal worden uitgeschreven voor een naamgeving die beter weergeeft dat de raadzaal vooral een burgerzaal is.

 

Lees ook: Prijsvraag voor nieuwe naam raadzaal (De Limburger)


Motie: Opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen

Aangenomen (Voor: PRO, Balans, CDA, Fractie v.d. Laan)

De motie vraagt aan ons college om de regering op te roepen 500 ouderloze vluchtelingenkinderen over te nemen uit Griekse kampen. Bespreking van dit agendapunt verliep om meerdere redenen moeizaam. Meteen bij aanvang interrumpeerde Frans Derksen (Balans) door te zeggen dat tijdens onze vergadering in Den Haag een dergelijk besluit zou zijn genomen. Na enig over en weer praten bleek dat echter een onjuiste weergave en werd verdergegaan met behandeling van de motie.

 

In de dagen voorafgaand aan de vergadering had Lodewijk Duyvendak namens PRO geprobeerd contact te hebben met de opsteller van de motie, Ineke van der Laan. Toen dat uiteindelijk lukte bevestigde zij dat ze hoopt dat onze gemeente zelf de opvang van enkele kinderen gaat organiseren.

 

Onze fractie wilde dit voorkomen omdat ons land een goede opvangprocedure heeft: deze kinderen hebben veel meegemaakt en hebben gespecialiseerde opvang nodig in een beschermde omgeving of getrainde gastgezinnen. De kinderen krijgen bij binnenkomst een voogd toegewezen via stichting NIDOS, ze krijgen begeleiding bij traumaverwerking en aangepast onderwijs (extra taaltraining) en genieten bescherming tegen verdwijning door toedoen van mensensmokkelaars. Wij willen gebruikmaken van deze al bestaande structuur.

 

 

Probleem was echter dat mevrouw Van der Laan haar motie niet wilde aanpassen, zij zei 'ik hoor in de vergadering wel wat jullie willen'. Dat is dus gebeurd en uiteindelijk is de motietekst aangepast en aangenomen met twaalf tegen drie stemmen: alleen Fractie Franssen stemde tegen.


Motie: Steun aan ondernemers, verenigingen en stichtingen

Aangenomen (Voor: Balans, CDA, Fractie Franssen, Fractie van der Laan)

Deze motie werd ingebracht door het CDA met steun van de Fractie Franssen en was bedoeld voor de bühne. Veel van wat in de motie staat klopt namelijk niet (leges voor evenementen zijn al in 2018 door henzelf middels een motie afgeschaft) of mag niet (kwijtschelding huurpenningen is oneerlijke staatsteun) of werd al uitgevoerd door het College. Daarnaast gaf wethouder Houben aan dat het kabinet bezig is te werken aan compensatieregelingen en een zelfstandig besluit van een gemeente de onderhandelingspositie van deze gemeente verzwakt.

 

Conclusie van de regering kan namelijk zijn dat wij geld genoeg hebben omdat wij zelf al de ondernemers, stichtingen en verenigingen hebben uitbetaald en we daardoor veel minder vanuit Den Haag ontvangen. Verder werkt de wethouder samen met andere gemeenten en alle belangengroeperingen om een gezamenlijk en eenduidige oplossing te bieden. Zodat niet iedere gemeente een eigen koers vaart en bijvoorbeeld andere bedragen uitkeert.

 

Er hoefden maar een paar woorden aangepast te worden maar dat lukte helaas niet; dus wij stemden tegen. Alle andere fracties stemden vóór omdat ze naar buiten toe het beeld willen ophouden dat ze de ondernemers, verenigingen en stichtingen steunen. Zij moeten later dan maar uitleggen waarom dat toch niet gebeurd is of op een andere wijze dan in de motie verwoord is.


Motie: doneren geld aan de voedselbank Vaals

Aangenomen (Unaniem)

Ingebracht door Sacha Vos namens PRO. Sacha legde uit dat de corona-crisis, naast alle andere nadelen, ook problemen veroorzaakt bij de bevoorrading van de voedselbanken. Al sinds 2019 is er een structureel tekort bij de voedselbanken in Zuid Limburg en dat is door de crisis nog erger geworden. Onze fractie wil daarom dat het College contact opneemt met de voedselbank in Vaals omdat van daaruit behoeftige gezinnen in onze gemeente beleverd worden. De vraag moet worden gesteld hoe de gemeente kan helpen met diensten en/of geld waarbij gestart wordt met een maximum van €1000, omdat niet bekend is hoeveel gezinnen uit onze gemeente gebruikmaken van de voorziening.

 

Om ook structureel een bijdrage te leveren aan de tekorten wordt tevens een oproep gedaan aan het College om middels de media kanalen van de gemeente een oproep te doen aan boeren, supermarkten, bakkers, slagers etc. om verspilling tegen te gaan en aan de voedselbank te denken. Ook in toekomstige overleggen tussen College en ondernemers zal aandacht gevraagd gaan worden voor de positie van de voedselbank.

 

Omdat dit natuurlijk een prachtig voorstel is, werd de motie unaniem aangenomen.


Heb je vragen/opmerkingen of wil je reageren op dit verslag? Neem dan contact met ons op, of reageer hieronder of op Facebook.

Reactie schrijven

Commentaren: 2
 • #1

  Constance Kerremans (zaterdag, 02 mei 2020 12:56)

  Goed verslag!

 • #2

  Ineke van der laan (donderdag, 21 mei 2020 20:49)

  De motie Opvang Vluchtelingenkinderen is door Fractie Van der Laan opgesteld en al begin maart ingebracht. PRO heeft op 23 april deze tekst gekopieerd en er haar eigen naam boven gezet en ter vergadering zonder overleg met de Fractie Van der Laan ingebracht. Dit leidde tot commotie. In het verslag van de Raadsvergadering wordt een zeer eenzijdig/subjectief beeld geschetst van de gang van zaken. Het zou PRO sieren als zij in de toekomst vraagstukken van meerdere kanten belicht.