Raadsvergadering 26 september 2019

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.


De agenda

Op 26 september stonden de onderstaande punten op de agenda, de dikgedrukte agendapunten zijn besproken in de gemeenteraad en worden hieronder verder besproken. Bekijk ook de volledige agenda en alle bijbehorende stukken op de website van de gemeente.

  • Bestemmingsplan Recreatiepark Euverem
  • Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
  • Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie
  • Verordening digitale kennisgeving gemeente Gulpen-Wittem
  • Rapport Rekenkamercommissie transformatie jeugdhulp gemeente Gulpen-Wittem
  • Eervol ontslag griffier
  • Benoeming griffier
  • Benoeming burgerfractielid CDA

Bestemmingsplan Recreatiepark Euverem

Unaniem aangenomen

Het eerste punt dat aan de orde kwam was het Recreatiepark Euverem. Voor PRO een bijzonder punt, want wij zijn immers tegen ongebreidelde uitbreiding van de verblijfsrecreatie. Echter met dit plan kunnen wij heel goed leven, niet alleen omdat de uitbreiding in 2013 al goedgekeurd was, maar ook omdat deze door Qurios voorgestelde invulling volgens ons een verbetering ten opzichte van de oude plannen zal zijn en grote kansen biedt een sterk onderkomen park een goede toekomst te bieden. Extra aandacht vroegen we wel voor de verkeerssituatie, maar ook daar kunnen we volgens PRO samen met de omwonenden uitkomen, zodat wat goed is voor het park, ook goed zal zijn voor Euverem.


Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Unaniem aangenomen

Tweede agendapunt was de Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, een hele mond vol, maar ook een regeling die PRO van harte kan ondersteunen; vanaf de invoering van de structuurvisie heeft PRO (toen GroenLinks) gepleit voor versoepeling, omdat er geen speelruimte was voor bijzondere initiatieven, met name voor en door jongeren. Die is er nu wel, weliswaar tijdelijk, maar we blijven ervoor pleiten deze regeling bij succes te verlengen en te verbeteren.


Doorontwikkeling Gemeentelijke Organisatie

Aangenomen (PRO, Balans)

Het volgende voorstel was het raadsvoorstel doorontwikkeling gemeentelijke organisatie. Dit voorstel zou al voor het reces op de agenda komen, maar dat is toen in de auditcommissie op voorstel van René Nijssen namens PRO, uitgesteld tot september omdat het plan volgens ons niet compleet was: de raad had gevraagd om één plan, terwijl in juni de gevolgen voor het Sociaal Domein nog niet in kaart gebracht waren. PRO vond het onverantwoord om dat onderdeel vooralsnog weg te laten.

 

Vanaf begin augustus zijn de raadsfracties gezamenlijk volop bezig geweest de gewenste informatie te verzamelen en de juiste vragen te stellen. Voor PRO was dat een belangrijke fase en we vinden dat college en organisatie een pluim verdienen voor de wijze waarop zij ons meegenomen hebben in dit proces.

 

Jammer genoeg strandde het gezamenlijk optrekken van de fracties op de audit 2 weken geleden en helaas gaven de oppositiepartijen toen al via de pers aan dat ze deze plannen niet gingen steunen zodat de discussie in de raad eigenlijk al overbodig was geworden.

 

René Nijssen gaf in een doorwrocht betoog aan waarom PRO de doorontwikkeling wel steunt. Frans Derksen deed dat namens Balans. Maar de stellingen waren al betrokken en het voorstel werd ondanks 4 tegenstemmen aangenomen.


Rapport Rekenkamercommissie transformatie jeugdhulp gemeente Gulpen-Wittem

Unaniem aangenomen

Het Initiatiefvoorstel rapport Rekenkamer transformatie jeugdhulp werd ook unaniem aangenomen. PRO en Balans stellen de raad voor dit onderzoek op termijn te herhalen. Wethouder van der Kleij juicht dit toe maar gaf ook aan dat de raad al tweemaal per jaar meegenomen wordt in de ontwikkelingen.


Eervol ontslag griffier / Benoeming griffier

Daarna volgde nog het eervol ontslag van onze griffier Marie José van der Walle die wegens ziekte haar functie niet langer kan uitoefenen.

 

De vergadering eindigde met twee benoemingen: Jeroen Roijen werd benoemd tot burgerfractielid voor het CDA en Robin Reichrath tot onze nieuwe griffier. Wij feliciteren beiden!

Onze nieuwe griffier Robin Reichrath
Onze nieuwe griffier Robin Reichrath

Nieuwe griffier: Robin Reichrath

De afgelopen maanden is de werkgeverscommissie onder voorzitterschap van Jos Hendriks (CDA) bezig geweest met de sollicitatieprocedure voor de benoeming van een nieuwe griffier voor de raad van Gulpen-Wittem. De commissie, verder bestaand uit Frans Derksen (Balans), Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Jack Cremers (PRO Gulpen-Wittem) is gedurende dit hele proces in volledige unanimiteit tot deze voordracht gekomen. Wij wensen Robin dan ook veel succes op deze voor de raad toch essentiële positie.


Na afloop was er in de hal van het gemeentehuis nog een gezellig samenzijn om de benoeming van onze nieuwe griffier te vieren. En zo kwam er een einde aan een roerige vergadering, waarin op één na alle beslissingen unaniem werden genomen. Erg jammer van die ene beslissing, die toch wel de belangrijkste van de avond was.

 

Heb je vragen/opmerkingen of wil je reageren op dit verslag? Neem dan contact met ons op, of reageer hieronder of op Facebook.

Reactie schrijven

Commentaren: 0