Raadsvergadering 20 december 2018

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.


De agenda

Op 20 december stonden de onderstaande punten op de agenda, de dikgedrukte agendapunten zijn besproken in de gemeenteraad en worden hieronder verder besproken. Bekijk ook de volledige agenda en alle bijbehorende stukken op de website van de gemeente.

  • bestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller (ALP)
  • bestemmingsplan Klapstraat 2 Wijlre (Paul's IJsboerderij)
  • slotwijziging 2018
  • vaststellen heffingsverordeningen 2019
  • stimuleringsregeling afkoppelen regenwater
  • begrotingswijziging WOZL
  • vaststelling verordening maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • vaststelling verordening jeugdhulp

Bestemmingsplan D’n Hoaf Nijswiller (ALP)

Niet aangenomen

Na jarenlang praten, rapporten schrijven, nog veel meer praten en tenslotte een op de valreep uitgesteld raadsbesluit kwam dan eindelijk een slot aan de soap D’n Nijswiller Hoaf, ofwel ALP (Agro Leisure Park). Dit betreft het voormalige Sophianum-schoolgebouw aan de oostzijde van Nijswiller die zou moeten worden omgevormd tot een 'streekproducten-belevingswereld'. De betekenis van deze laatste twee woorden veranderde voortdurend gedurende de voorbije jaren en werd steeds breder getrokken zodat niemand er helemáál tegen kon zijn.

 

Ook wij, PRO Gulpen-Wittem, verwelkomden elementen van het voorstel, met name de Nijswiller gemeenschapsvoorziening die inmiddels eveneens onderdeel van het plan geworden was. Dit was echter nooit reden om het in onze ogen onvoldoende samenhangend project als geheel te steunen. Om een voorbeeld te noemen: de hotelfunctie (80 kamers) zou in het luxe-segment moeten worden gepositioneerd om aan provinciale eisen te voldoen (onderscheidend karakter) en worden bevolkt door zakenlieden en welgestelde gezinnen met kinderen die bij ons Cittaslow komen onthaasten.

 

Wij stemden dus tegen het raadsvoorstel. Onze coalitiepartner Balans stemde juist volmondig vóór, nadat zij in verkiezingstijd ook al actief campagne had gevoerd voor het doorzetten van ALP. Dat is natuurlijk prima: een mooi staaltje dualisme!

 

Verrassend echter was de opstelling van de oppositie. CDA en Fractie Franssen probeerden nog de aandacht af te leiden door een motie in te dienen die qua strekking identiek was aan een eerder raadsbreed ingediende en inmiddels uitgevoerde motie. Maar tenslotte moesten beide partijen die zeven jaar lang hebben gevochten voor ALP met de billen bloot en ze stemden tegen. Zo kwam een bizar slot aan een sprookje waar uiteindelijk zelfs de bedenkers ervan niet meer in geloofden.


Bestemmingsplan Klapstraat 2 Wijlre (Paul's IJsboerderij)

Aangenomen (CDA, Fractie Franssen, Balans)

Nóg zo’n dossier met een lange geschiedenis, beter bekend als Paul’s IJsboerderij. Omwonenden van dit voormalige boerenbedrijf procedeerden meermaals succesvol tegen de gemeente vanwege het toestaan van een, in hun ogen, niet vergund horeca etablissement. Vanwege de meest recente rechterlijke uitspraak diende de gemeenteraad aanpassingen te maken in de bestemmingsplanregels.

 

De belangrijkste aanpassing veroorzaakte heftig debat in - en gedurende de weken voorafgaand aan - de raadsvergadering: nadere precisering van het begrip 'ijsboerderij'. Aanvankelijk trok onze coalitiepartner Balans eensgezind op en samen dienden we een amendement in op basis waarvan PRO de bestemmingsplanwijziging zou steunen.

 

Portefeuillehouder Jos Last (Balans) betoogde echter op grond van ambtelijk ingewonnen advies dat het amendement aanleiding zou kunnen zijn voor Paul's IJsboerderij om naar de rechter te stappen. De oppositie rook bloed en met name de heer Franssen verweet ons 'ondernemertje pesten'. Balans vroeg een schorsing aan en daarin besloot de fractie haar wethouder te steunen.

 

Het amendement sneuvelde, want alleen PRO stemde voor, en het in onze ogen veel te ruime wijzigingsvoorstel voor het bestemmingsplan werd aangenomen.

 

Vraag is nu of de omwonenden de energie kunnen opbrengen om nogmaals naar de rechter te stappen. Zo niet, dan bevindt er zich in Wijlre voortaan een horeca gelegenheid aan de Klapstraat.


Vaststellen heffingsverordeningen 2019

Aangenomen (diverse meerderheden)

De meeste jaarlijks passerende verordeningen (OZB, leges, etc.) werden ook nu unaniem gesteund, maar twee ervan leidden tot discussie en verdeelde stemming.

 

Afvalstoffenheffing

Sinds januari 2018 betalen ook huishoudens in Gulpen-Wittem een zogenaamd gedifferentieerd tarief (diftar) afhankelijk van het aantal aangeboden grijze containers. De daarmee beoogde scheiding van (rest)afval geschiedt nu al zodanig efficiënt dat Rd4 een fiks financieel tekort heeft doorbelast aan onze gemeente.

 

Het CDA wilde een deel van deze extra kosten naar het vaste tarief overhevelen om de pijn optisch te verzachten. PRO en Balans vinden echter dat deze extra kosten horen bij diftar, en dus variabel zijn, en omdat wij samen een meerderheid hebben is het oorspronkelijke voorstel toch aangenomen. Overigens worden ook de vaste kosten verhoogd vanwege de extra administratieve kosten die gemoeid zijn met diftar.

 

Hondenbelasting

Feitelijk werd afgelopen zomer al besloten deze belasting te zullen afschaffen vanwege een motie ingediend door PRO waarbij we een element uit ons verkiezingsprogramma realiseerden. Volgens ons leidt hondenbezit namelijk tot minder eenzaamheid en meer beweging.

 

Het CDA probeerde echter alsnog het besluit terug te draaien, omdat zij menen dat hondenbezitters moeten opdraaien voor de vervuiling die hun huisdier achterlaat op straat. Zij kregen Fractie Franssen mee omdat die eerst wilde zien hoe de algemene kostenontwikkeling in 2019 gaat zijn: afschaffing van de hondenbelasting zou bovenop mogelijke tegenvallers komen. Doordat PRO en Balans een meerderheid hebben wordt het besluit tóch ongewijzigd uitgevoerd.


Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

Unaniem aangenomen

Het Waterschap Limburg stelt geld beschikbaar aan gemeenten die de regenwaterafvoer via het riool actief terugdringen omdat dit goed is voor het milieu en voor de grondwaterbeheersing. Alle fracties steunden het voorstel, maar Ineke van der Laan maakte tevens gebruik van de gelegenheid om namens PRO een eerste termijn uit te spreken.

 

Zij verzocht portefeuillehouder Jos Last om bij inwoners die gebruik maken van de stimuleringsgelden aan te dringen op 'ont-stening'. Want wat voor zin heeft het om regenwater via een parkeerplaats of tegeltuin alsnog naar de straat te laten lopen?

 

Wethouder Last vond haar oproep sympathiek maar moeilijk uitvoerbaar. Daarnaast verzocht Ineke van der Laan om de door haar in een eerdere raadsvergadering succesvol bepleite regentonnenactie aan de stimuleringsregeling te koppelen, en dan vooral de promotionele activiteiten. Dit verzoek werd gehonoreerd door de heer Last.


Begrotingswijziging WOZL

Unaniem aangenomen

Het Werkvoorzieningschap Zuid Limburg (WOZL) biedt werk aan ex-deelnemers van de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening, en daarmee is deze gemeenschappelijke regeling (samen met omringende gemeenten) op enig moment ten einde.

 

De begrotingswijziging is een formaliteit, maar Philip Laheij van het CDA stelde twee technische vragen die hij in het sprekersplein had gemist. Het college zegde toe deze te zullen doorleiden en het voorstel werd ook door het CDA gesteund.


Verordening maatschappelijke ondersteuning

Unaniem aangenomen

Verordening jeugdhulp

Unaniem aangenomen

Ook deze beide raadsvoorstellen waren uitgebreid besproken in het sprekersplein en daarom konden ze unaniem aangenomen worden.

 

Alle fracties behalve de onze spraken tóch een eerste termijn in en rolden over elkaar met het benadrukken van de moeilijke leesbaarheid van zulke verordeningen.

 

Wij begrijpen dat wel: verordeningen zijn juridische documenten en derhalve geen 'jip-en-janneketaal'. Uiteindelijk gingen alle fracties desalniettemin akkoord met de verordeningteksten, mede omdat plaatsvervangend portefeuillehouder Jos Last (onze wethouder Marion van der Kleij was verhinderd vanwege familieomstandigheden) had verteld dat toelichtende teksten reeds in de maak zijn voor dagelijks gebruik: niemand verlangt van jeugdhulp- of anderszins steunzoekende cliënten dat zij de hele verordening lezen.


We begrijpen het wel. Nu Fractie Franssen en CDA niet meer in de coalitie zitten zoeken ze andere wegen om in de schijnwerpers te staan. Dat hebben de voorlopers van PRO ook jaren gedaan, en met succes! Samen hebben wij aangetoond dat het inderdaad anders kan in Gulpen-Wittem. 

 

Heb je vragen/opmerkingen of wil je reageren op dit verslag? Neem dan contact met ons op!

Reactie schrijven

Commentaren: 0