Vragen PRO Gulpen-Wittem inzake bocagelandschap

PRO Gulpen-Wittem heeft op 29 mei ex. art 32 vragen aan het college gesteld inzake het thema bocagelandschap. Deze vragen leest u hieronder. 

Geacht college,

 

Volgens de (social) media is Gulpen-Wittem één van zeven gemeenten die samen het grensoverschrijdende landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap vormen.

 

Vraag 1. Wat zijn voor ons de lusten en de lasten van deelname aan deze samenwerking? Met andere woorden: welke verplichtingen vloeien er uit voort en welke voordelen staan daar tegenover?

 

Vraag 2. Ontvangen één of meer gemeenten subsidie(s) die voortvloeien uit de vorming van het grensoverschrijdende landschapspark? Denk daarbij aan Nederlandse, Belgische, provinciale of gewestelijke, dan wel andersoortige subsidies? Eveneens in de (social) media zien we dat van Nederlandse zijde, naast de gemeenten Gulpen-wittem, Vaals en Eijsden-Margraten, een veelheid aan andere Limburgse overheden, belangenorganisaties en commerciële partijen betrokken zijn bij het landschapspark. Aan Belgische zijde is dit aantal nog veel groter.

 

Vraag 3. Hoe is de samenstelling van dit partnerschap tot stand gekomen? Hebben deze betrokken partijen een inspanningsverplichting en zo ja, waar is deze beschreven?

 

Vraag 4. Ook missen wij in de lijst van partners een aantal voor de hand liggende partners zoals boerenorganisaties, diverse IVN afdelingen en het Elisabeth Strouven fonds. Zijn zij niet gevraagd of hebben ze afgezien van deelname? Kenmerkend voor het bocagelandschap zou zijn dat het bestaat uit relatief kleine en elkaar afwisselende percelen grasland en akkerland doorzoomd met houtwallen, struwelen en poelen. Een groot deel, wellicht zelfs het grootste deel, van dit bocagelandschap is in beheer bij, en veelal ook eigendom van agrariërs en andere ondernemers waaronder campingbedrijven en huisjespark exploitanten.

 

Vraag 5. Zijn deze ondernemers bij hun landschapsvormende activiteiten op enigerlei wijze gehouden aan de doelstellingen van het grensoverschrijdend landschapspark? Met andere woorden: worden ze beloond of anderszins aangemoedigd om af te zien van ingrepen die grootschaligheid bevorderen? Of worden ze gestimuleerd om schaalverkleining toe te passen?

 

Vraag 6. Daarmee samenhangend: wordt door u of een andere instantie bij (omgevings)planvorming, bestemmingsplanvorming en vergunningverlening rekening gehouden met de doelstellingen van het grensoverschrijdend landschapspark? Zo ja, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld? Vraag 6. Waar kunnen inwoners terecht met initiatieven die vorming of behoud van ons bocagelandschap versterken?

 

Vraag7. Wat is de rol van onze gemeente bij de versterking van het bocagelandschap?

 

Tot zover voor nu onze vragen,

namens de Fractie PRO Gulpen-Wittem,

Lodewijk Duyvendak

Vragen bocagelandschap