Algemene beschouwingen | Koesteren wat ons dierbaar is

Op 10 november, van 14.00 tot 22.50, vinden er in Gulpen-Wittem de Algemene beschouwingen plaats. De Algemene beschouwingen bieden de gemeenteraad dé gelegenheid om terug en vooruit te kijken naar het totale beleid van de gemeente. De beschouwingen van PRO Gulpen-Wittem leest u hieronder terug.

Algemene beschouwingen PRO Gulpen-Wittem

Voorzitter,

 

In juli hebben wij ons hier kritisch uitgelaten over de bestuursrapportage, maar daarbij de hoop uitgesproken positief vooruit te kunnen kijken met de komende begroting.

 

Vandaag is het dus zover en laat ik met de deur in huis vallen: het valt niet mee!

 

Om met het positieve nieuws te beginnen: een compliment voor de opstellers van deze begroting: er ligt een helder stuk dat een goed inzicht geeft in de financiële situatie van onze gemeente. Die transparantie legt helaas ook meteen de grote problemen bloot die er binnen het gemeentehuis zijn. We hoeven er niet omheen te draaien: de hele begroting is doordesemd van de enorme personele problemen in de ambtelijke organisatie. De begeleidende teksten in de begroting benadrukken het steeds opnieuw: we kunnen veel willen, maar we hebben geen mensen die het uit kunnen voeren.

Bestuur en ondersteuning

Herhaaldelijk is door meerdere partijen gevraagd wanneer het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek er nu eindelijk komt. Het is pijnlijk dat er nu een motie nodig is om zo’n onderzoek, inclusief termijn, eindelijk af te dwingen. Pijnlijk omdat wij in ons hart nog steeds vinden dat wij daar als raadsleden buiten zouden moeten kunnen blijven, maar ook PRO Gulpen-Wittem acht dat niet langer mogelijk: wij steunen betreffende motie van Doe ’22 dan ook met overtuiging.

 

Maar er is meer aan de hand. Uit het verdiepingsonderzoek van de provincie kwam het al naar voren en PRO heeft hier al verschillende keren op gewezen: dit college, en haar vrijwel identieke voorganger, kijkt niet kritisch naar zichzelf en weigert dat te laten doen, hoewel het een wettelijke plicht is. De provincie neemt zo’n oproep niet lichtvaardig in haar verslag op. Er werd nogal luchtig gereageerd op de oproep tot een artikel 213a Gem. wet onderzoek. Nu ligt die oproep er, in de vorm van een motie van Doe ’22 die wij dus vanzelfsprekend van harte onderschrijven en we gaan ervan uit de rest van de raad ook, aangezien iedereen er blijk van gaf de ernst van de situatie in te zien. Voor ons hoeft niet zozeer het OOT leidend te zijn, maar het functioneren van de organisatie en vooral de rol van het college hier in.

 

Natuurlijk, er zijn volop redenen aan te wijzen waardoor zaken lopen zoals ze lopen. Zo is de invoering van de omgevingswet, waarvoor de voorbereidingen ogenschijnlijk wel op schema lagen, opnieuw uitgesteld. Echter in die voorbereiding is wel veel tijd en geld gaan zitten waarvan wij ons afvragen of het wel efficiënt is ingezet en dan denkt PRO natuurlijk in de eerste plaats aan de langlopende Pilot Boerderij van de toekomst.

 

Wij weten inmiddels hoe het afgelopen is, maar hebben nooit vernomen of de pilot geëvalueerd is en welke lering er uit getrokken is. Kunt u deze vragen beantwoorden? Mogen we uit de landbouwparagraaf uit het coalitieakkoord concluderen dat voor dit college de Boerderij van de toekomst nu als achterhaalde oude boerenpolitiek wordt gezien?

Verkeer, wegen en water

Actueel is natuurlijk de beslissing bouwpuin te blijven gebruiken in het buitengebied. Op de raadsvergadering in oktober hebben wij vergeefs proberen uit te leggen hoe onverstandig dat is en aansluitend nog aanvullende art. 35 vragen gesteld. De nieuwe omgevingswet versterkt onze zorg omdat de gemeente beheerder wordt van de bodemkwaliteit.

 

Gemeenten worden in de nieuwe omgevingswet primair beheerder van de bodemkwaliteit: de kosten van bodemsanering komen bij de gemeenten te liggen: hoe verhoudt zich dat met het toepassen van menggranulaat? De verwachting dat de gemeente hier in de toekomst op aangesproken zal worden is gezien de recente publicaties niet denkbeeldig; is dat risico voldoende ingecalculeerd?

 

Van hieruit is het een kleine stap naar asfalt. Het is geen geheim dat PRO concludeert dat hier veel te veel geld naar toe gaat terwijl tevens uitgesproken wordt dat ons wegennet op orde is. Niet alleen de reguliere budgetten maar ook nog via andere ingangen wordt slinks geld naar asfalt geschoven en daarbovenop nog een percentage extra voor onvoorzien. Noem ons één ander beleidsveld waar dit zo in steen is gebeiteld!

 

En dan de praktijk: de gemeente voert nu pas reconstructies uit die al voor 2018 gepland stonden, op de voorraadlijst staat nog voor miljoenen gepland en zo kon er blijkbaar zomaar een miljoentje over blijven om een zinloze rotonde bij Mechelen te maken. Het zal u niet verbazen dat wij uitzien naar uw reactie op de motie “kruimellijst”.

 

Het kan en mag niet zo zijn dat de gemeenteraad niet wordt betrokken bij uitvoeringsplannen nadat de raad beleidsplannen en budgetten heeft vastgesteld. Wij willen misverstanden voorkomen, zoals bij de rotonde is gebeurd. PRO dacht bij de begroting 2022 geld te hebben vrijgemaakt voor een fietspad, maar er kwam een rotonde. Dit soort ‘verrassingen’ mogen niet meer voorkomen!

 

In de begroting is sprake van autonome ontwikkelingen, met name waar het raadsbesluiten betreft, diezelfde begroting echter staat vol van voorbehouden en aannames dat voornemens o.a. door personeelsproblemen niet uitgevoerd kunnen worden.

 

Hoe verhoudt zich dat met het gegeven van zero-based-begroten en is het niet verstandig de ambities (ook financieel) te matigen, zodat er eventueel geld vrijkomt voor beleidsterreinen waar het wel direct nodig is?

 

Onze opgaven bij de waterproblematiek zijn groot. Samenwerking met andere partijen is daarbij noodzakelijk. In Partij hebben we mogen constateren dat het college zich graag aansluit bij succesvolle projecten, al was dit pas op het laatste moment. Dat roept vragen op over coördinatie en afstemming bij dit belangrijke beleidsveld. Onlangs is aan het traject, de dam bij Slenaken, ingezet na de wateroverlast in Slenaken in 2011, een einde gekomen en kregen we te horen dat de werkzaamheden daar afgerond zijn: wel een erg stil einde van 10 jaar heftige discussie.

 

Kan de oplossing in Slenaken nu gezien worden als een voorbeeldproject of praat men er maar liever niet meer over?

 

Wateroverlast en watertekort zijn beiden te temperen door particulieren (met name agrariërs) die zelf initiatieven, zelfs voor eigen rekening, willen uitvoeren. Toch begrijpen wij dat zij op een bureaucratische muur stuiten. Wat gaat u eraan doen om deze initiatieven te omarmen en als voorbeeldprojecten te faciliteren?

Wonen

Helaas is het woonplan nog steeds niet in de raad behandeld. Waarom niet, vraagt PRO zich af, terwijl de urgentie voor onze inwoners juist zo groot is. Er zijn het afgelopen jaar al verschillende moties ingediend. PRO heeft er daarom voor gekozen om vandaag niet ook nog met moties te komen maar wil wel suggesties aandragen die kunnen bijdragen aan een goed woonbeleid.

 

De enorme mogelijkheden die de stormachtige ontwikkeling van flex-woningen met zich meebrengt hebben wij al eerder benadrukt en door de recente uitspraak van de Raad van State is het belang daarvan alleen maar toegenomen. De motie van Balans over dit onderwerp is ons grotendeels uit het hart gegrepen. Wij zien mogelijkheden in diverse kernen.

 

Bij de andere motie over wonen van Balans hebben wij wel wat meer vragen: extra woningbouw in Nijswiller, terwijl het plan voor woningbouw bij het voormalige Sophianum maar niet van de grond komt. Wij hopen die toelichting van Balans te krijgen en natuurlijk de reactie van het college op de actuele situatie rond het Sophianum.

 

De motie van het CDA ‘Vrijliggende gebouwen’ klinkt sympathiek maar geeft zelf al zijn eigen beperkingen aan. Bovendien spreken we al vele jaren over dat leegkomend agrarisch vastgoed, concreet wordt dat nog altijd niet, de mogelijkheden zijn al in de oorspronkelijke nu grotendeels achterhaalde woonvisie opgenomen.

 

Dus PRO is wat betreft het hoofdstuk ‘Volkshuisvesting, R.O. en Stedelijke vernieuwing’ positief over de passages, waarin het college aangeeft dat het wil inzetten op de bouw van woningen voor starters en voor senioren.

 

(Dit is ook te lezen in zinnen zoals: “We willen een verbeterde beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen bereiken” en “We gaan een proactief woonbeleid voeren door te stimuleren, te bemiddelen en waar nodig te reguleren” (pagina 168).

 

Veel mooie woorden, maar PRO zou dit graag vertaald zien in meer concrete actiepunten. Tot nu toe zien en lezen we een meer passieve houding: kijken wat er aan plannen binnenkomt en die ev. faciliteren. Wij wachten met hartstocht op de nieuwe woonvisie, ‘Strategisch bouwen naar behoeften’, die al veel eerder was toegezegd en waarin naar onze mening per kern heel duidelijk moet worden aangegeven waar, wat en voor wie de gemeente huisvesting wil faciliteren.

 

PRO wil het college graag een aantal suggesties doen, die uw goede woorden in noodzakelijke daden kunnen omzetten:

  • PRO stelt voor om op een gedeelte van het vrijkomende sportterrein in Eys een aantal woonunits te plaatsten, bij voorkeur prefab, die door bewoners tijdelijk gehuurd kunnen worden terwijl in de tussentijd hun woningen aangepast/energiezuiniger gemaakt kunnen worden.
  • PRO vraagt het college nadrukkelijk in Eys samenhangend beleid te ontwikkelen en er dus ook het verouderde, afgeschreven en te grote schoolgebouw van Klavertje 4 bij te betrekken. Wat is nodig en waar kan dat het beste? Immers een kleiner nieuw schoolgebouw met daarbij kinderopvang, in combinatie met woningen voor starters en senioren, die weer woningen voor gezinnen achterlaten, mét een ruimte voor maatschappelijke functies, kan ervoor zorgen dat Eys een vitale kern kan blijven. (En dat de kinderen straks niet in Simpelveld of Gulpen naar school moeten).
  • Dezelfde zorgen hebben we ook voor de kern Epen. Actief zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van huisvesting voor starters en senioren is ook hier noodzakelijk om de levensvatbaarheid van de school en daarmee van de kern, te garanderen, niet afwachten tot het mis gaat.

Graag horen we van het college hoe de stand van zaken is t.a.v. het project Sophianum in Nyswiller. Als het huidige plan geen ontwikkelaar aantrekt, kan het dan aangepast worden om het wél levensvatbaar te maken? En wat gebeurt er rond het CPO in Mechelen? Ook daar oorverdovende stilte hoewel er prima mogelijkheden liggen iets goeds te ontwikkelen.

 

Tot slot: onder 8.3 lezen we “onderzoek naar mogelijkheden van functiewijziging van vrijkomende leegstaande gebouwen”. Een goed voornemen, voorzitter, kan het college nader aangeven wanneer en door wie dit onderzoek gaat plaatsvinden? Ook hier kan de gemeente actief het voortouw nemen en ontwikkelaars uitnodigen met plannen die passen bij de woonbehoeftes van onze bewoners.

Landschap en natuurontwikkeling

In de Verantwoordingsvergadering van de coalitie op 14 juni heeft PRO al uitgesproken dat hetgeen in het coalitieakkoord stond over landschap en landbouw als muziek in onze oren klonk. Nu wordt daar in de begroting verder invulling aan gegeven. Wethouder Franssen putte zich in de commissievergadering uit in het vertellen wat een nieuw aan te stellen beleidsmedewerker op dit vlak allemaal voor zijn kiezen gaat krijgen: niet alleen landschap en landbouw, maar ook stikstof, water en droogte.

 

Bovendien worden deze thema ́s in de woorden van de wethouder opgepakt in samenspraak met provincie, Middengebied en grensoverschrijdend met vier Belgische gemeenten. We zoeken in de nieuwe ambtenaar dus iemand als Johan Remkes mét kennis van de Franse taal. Wij zullen het college steunen bij deze zoektocht. Maar ook, als deze zoektocht te lang duurt, of als het te lang duurt voor we resultaat gaan zien, dan zullen wij zelf met voorstellen komen in de vorm van moties. De wethouder zei namelijk terecht dat in de verkiezingsprogramma ́s al heel veel waardevols had gestaan op dit gebied en dat geldt zeker voor dat van PRO Gulpen-Wittem.

 

Aan het college rest dan nog de vraag:

 

In de commissievergadering zei wethouder Franssen dat de nieuwe medewerker ook een nieuwe visie gaat ontwikkelen voor het Middengebied met collega ́s van Eijsden-Margraten en Beekdaelen. Is dat bekend bij de andere gemeentes die deel uitmaken van het Middengebied? Waarom deze keuze om met drie gemeenten apart te gaan? Zien we hier het begin van een nieuwe inter- gemeentelijke samenwerking nu Lijn-50 lijkt te ontsporen?

Sociaal domein

Toelichting uit de Kamerbrief WMO van 4 november 2022

6

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS): “Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het huidige vaste tarief voor huishoudelijke hulp, dat voor ieder huishouden dat een eigen bijdrage moet betalen hetzelfde is, heeft geleid tot een forse groei van het aantal aanvragers. Daarbij valt op dat met name onder hogere inkomensgroepen de procentuele groei fors is. Dit leidt ertoe dat de toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen onder druk komt te staan voor juist inwoners in een kwetsbare financiële of persoonlijke situatie. Daarom is in het coalitieakkoord afgesproken om een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in te voeren. Vandaag zetten we een belangrijke stap voor de invoering van die eerlijkere

eigen bijdrage.”

 

110 miljoen euro extra naar gemeenten

Daarnaast is in het Integraal Zorgakkoord afgesproken dat gemeenten per 2025 € 110 miljoen per jaar extra krijgen voor Wmo-voorzieningen. Waar de nieuwe passende eigen

bijdrage dus zorgt voor een minder groot beroep op de huishoudelijke hulp, zorgt deze afspraak in het Integraal Zorgakkoord ervoor dat er per 2025 structureel meer geld

beschikbaar komt voor (overige) Wmo-voorzieningen, zoals aanpassingen in huis, een traplift of dagbesteding voor ouderen.

 

In programma 6, het sociaal domein, lezen wij veel ambities van het college, die wij herkennen als een doorlopende lijn uit voorafgaande jaren, dus daar kunnen wij het mee eens zijn. Maar helaas krijgen wij geen inzicht in hoe de gelden, buiten de wettelijke taken worden verdeeld, daarbij denken wij aan de burgerparticipatie, Samen Doen, en andere subsidiestromen. Dit lijken potjes waaruit willekeurig wordt geput. PRO doet dan ook een oproep aan het college om hier helderheid in te brengen. Ook is niet duidelijk welke Rijksinkomsten Jeugdhulp en WMO staan tegenover de uitgaven die worden gedaan. Ook missen wij een vergelijking met vooraf gaande jaren en trendanalyses, waarmee gemaakte keuzes worden onderbouwd.

 

In het coalitieakkoord wordt als een van de primaire doelen gezondheid genoemd. Ook voor PRO Gulpen-Wittem is gezondheidsbevordering een belangrijk thema, maar wat het college hier de komende jaren aan gaat doen, is ons niet duidelijk aangezien er in Programma 7 wel doelstellingen zijn geformuleerd, maar uitvoeringsbudgetten ontbreken. Wat PRO betreft zou de ‘gezonde basisschool van de toekomst’ ook in Gulpen-Wittem in 2023 een start moeten maken. Verder nog de suggestie om gezondheid, wat een duidelijke samenhang heeft met het sociaal domein, binnen het Programma 6, het sociaal domein, een plek te geven, zodat er integraal aan de gezondheidsdoelstellingen kan worden gewerkt.

 

Vandaag willen wij inzoomen op doelstelling 5 op pagina 54: ‘Onze inwoners mogelijkheden bieden om zo lang mogelijk zelfstandig en in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en te participeren in onze samenleving’. Een mooie doelstelling waar wij het alleen maar mee eens kunnenzijn. Maar hoe verhoudt zich deze doelstelling tot de door het college voorgestelde bezuiniging van €70.000 in 2023 tot €210.000 in 2026 op de huishoudelijke hulp. Wethouder Derksen gaf tijdens de commissievergadering de uitleg dat er een aanpassing komt van het aantal uren dat de Huishoudelijke Hulp zal worden geïndiceerd, (minder uren dus per inwoner) en dat er nog 28 inwoners op de wachtlijst staan, die hij daarmee hoopt te helpen. Maar waarin zit dan de bezuiniging , vragen wij ons af.

 

Voor PRO Gulpen-Wittem is bezuinigen op Huishoudelijk Hulp onbespreekbaar. Voorliggende voorzieningen zullen dit niet kunnen compenseren, wij kennen een toenemend aantal ouderen, de komende jaren, en bovendien zal er vanaf 2025 weer sprake zijn van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, en komt er €110 miljoen extra WMO gelden naar de gemeenten vanuit het Rijk.

 

(De invoering van het abonnementstarief door het kabinet was een aantal jaren geleden een slecht idee. De toenmalige minister, Hugo de Jong, legde indertijd alle adviezen naast zich neer en vanaf 2019 betaalt iedereen een eigen bijdrage van €19 ongeacht je inkomen, ook als je een ton verdient. Natuurlijk heeft dit tot een toename van het aantal WMO aanvragen geleid, en ook nog minder inkomsten door de lage eigen bijdrages. Gelukkig wordt dit per 2025 teruggedraaid.)

 

Natuurlijk kennen we ook een tekort aan zorgpersoneel maar ook dat is geen argument om als gemeente een bezuiniging op de WMO toe te passen. De enige bezuiniging in de hele begroting, trouwens. Daarom hopen wij dat de overige fracties ons amendement Bezuinigingen Huishoudelijk Hulp zullen steunen om deze bezuiniging van tafel te vegen. Wij hebben aangegeven uit welke posten wij dit willen betalen, om tot een sluitende begroting te komen. Hierover gaan wij graag met andere fracties in discussie.

 

Een tweede voorstel van PRO binnen het sociaal domein is de motie Werkbonus. In deze tijd van werkloosheid willen wij met deze motie inwoners met een bijstandsuitkering de mogelijkheid geven om met een deeltijdbaan deel te nemen aan het arbeidsproces zonder dat hun uitkering in gevaar komt. Helaas is het nog te vaak aan de orde dat werken niet voldoende loont omdat men dan op toeslagen wordt gekort en er per saldo minder inkomen over blijft dan met een uitkering. Tegelijkertijd kan de stap naar een fulltime betrekking te groot zijn of moeizaam te combineren met mantelzorg of andere privéomstandigheden. Om de prikkel tot fulltime werken wel in stand te houden zou de werkbonus dusdanig hoog moeten zijn dat deze onder het minimum loon blijft. Wij vragen het college om dit idee uit te werken, en de raad in 2023 voor de kaderbrief 2024 hierover te informeren.

 

Hierboven noemden wij al onze behoefte om duidelijkheid te krijgen over de budgetten burgerparticipatie. Op pagina 155 lezen wij dat hier € 1.326.523 in om gaat. Dat is een aanzienlijk bedrag, maar er is geen uitleg wat hieronder valt. PRO vindt burgerparticipatie belangrijk maar is nog niet tevreden over hoe dit in onze gemeente wordt opgepakt. Ons spreekt de aanpak van de gemeente Maastricht met hun burgerbegroting erg aan. Inwoners konden daar zelf projecten indienen en ook zelf bepalen welke projecten worden gehonoreerd met een geldbedrag. Met cofinanciering van de provincie. Dat laatste is ons college niet gelukt de afgelopen jaren, terwijl er zelfs een wethouder was met de opdracht om subsidies binnen te halen. (Als de burgerparticipatiebudgetten in onze gemeente transparant zouden worden verdeeld, en de rol van de gemeenteraad serieus was genomen, hadden we waarschijnlijk de €800.000 van de rotonde in Mechelen nu nog in kas gehad om te investeren in een plan voor een echt veilige school-thuisroute van Wahlwiller naar Mechelen.) Dus meer transparantie en betrokkenheid van alle inwoners bij het verdelen van de budgetten, dat is wat PRO voor ogen heeft. Met de rol van de gemeenteraad om het college naar behoren te kunnen controleren.

Duurzaamheid

Energietekorten, afhankelijkheid van Russisch gas, onbetaalbare energierekeningen, sinds de oorlog in Oekraïne, kunnen we er niet meer om heen: een energietransitie van fossiel naar duurzaam en zo lokaal mogelijk is absoluut noodzakelijk. Natuurlijk doet het pijn om te moeten constateren dat er een oorlog voor nodig is om het thema energie, en de daarmee verbonden problemen van klimaatverandering, hoog op de agenda te krijgen. In dat licht is de energierekening van ons eigen gemeentehuis natuurlijk iets om je kapot te schamen. Wat doet het college eraan om in ons eigen gemeentehuis energie te besparen, vragen wij ons af. In ieder geval niet genoeg om de raad te vragen om jaarlijks €400.000 extra hiervoor opzij te leggen.

 

Doet de gemeente genoeg voor onze inwoners als er sprake is van energiearmoede? In dat licht begrijpen wij de motie van het CDA om in kaart te brengen wat er extra nodig is voor onze inwoners en ondernemers. Tegelijktijdig vindt PRO dat er met name alles aan moet worden gedaan om de bestaande regelingen heel duidelijk naar onze inwoners te communiceren, mensen te helpen wanneer ze de energietoeslag zelf niet kunnen aanvragen en andere regelingen te bundelen en te publiceren. Met de antwoorden op onze schriftelijk vragen, die we al in september hadden gesteld, maar nog geen antwoord op hebben gekregen, hadden wij gehoopt inzicht te hebben of wij onze inwoners en ondernemers momenteel afdoende ondersteunen, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

 

Wij zijn blij te zien dat u het voorstel van PRO van een revolverend fonds in 2023 gaat uitwerken. We willen daarmee inwoners, verenigingen en andere organisaties mogelijkheden bieden om stappen te nemen in hun duurzaamheidsambities.

Onderwijs

Zoals bekend is woningcoöperatie Woonpunt eigenaar van het gebouw van de Kindercirkel in Gulpen en zijn wij als gemeente huurder van het gebouw voor de onderwijshuisvesting. Met een grootschalige verbouwing op komst vraagt PRO zich af of aankoop van het gebouw niet aan de orde zou moeten zijn. Wie betaalt, die bepaalt en dat is zeker als het om onderwijs gaat, met aanvullende partijen als peuterspeelzalen en het welzijnswerk, een goede zaak. Het verleden heeft tenslotte al vaker laten zien dat het huidige construct veel gedoe en frustratie oplevert.

Kunst en cultuur

Het is wetenschappelijk bewezen dat Kunst & Cultuur uitingen bijdragen aan een harmonieuzer, begripvoller en dus welvarender maatschappij. Kunst & Cultuur uitingen prikkelen de verbeeldingskracht en dagen ons uit om zelf ook creatieve oplossingen te zoeken.

 

Maar in de begroting verwijst het woord Kunst naar Civiele kunstwerken, ofwel tunnels en bruggen, dan wel Kunstgrasvelden van voetbal clubs. Sowieso concurreert het Kunst & Cultuur budget met dat voor Sport, omdat beiden deel uitmaken van Programma 5, en ook met Openbaar groen, Natuur en Landschap. Wethouder Franssen vertelde in de commissie vergadering dat in deze beide laatst genoemde thema ́s, Natuur & Landschap, de aankomende jaren zwaar geïnvesteerd gaat worden.

 

PRO Gulpen-Wittem is daarover verheugd, want daartoe riepen wij óók op in ons verkiezingsprogramma, maar het mag niet ten koste gaan van Kunst & Cultuur. Nog een extra punt van zorg is dat het woord Cultuur voortdurend in verband wordt gebracht met Cultureel erfgoed. Dat is natuurlijk prachtig, maar niet het soort cultuur dat bedoeld wordt met Kunst & Cultuur.

 

Daarom dient PRO een motie Cultuurbus in. Wij willen kinderen op jonge leeftijd laten kennismaken met het Kunst & Cultuur aanbod in onze regio. Elders in Nederland (maar ook in omringende landen) zijn goede ervaringen opgedaan en dit jaar is zo ́n zelfde initiatief gestart in Heerlen. Laten we ons daarbij aansluiten, voorzitter.

 

Want behalve dat Kunst & Cultuur beleving bijdraagt aan een harmonieuzer, begripvoller en dus welvarender maatschappij, vergroot deze óók de lees- en leervaardigheid van kinderen. En Kwaliteitsonderwijs is één van de 17 internationaal onderkende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (beter bekend als de Social Development Goals).

Slot

Voorzitter en collega raadsleden,

 

Wij danken u voor uw aandacht en kijken uit naar een inhoudelijke discussie, waarbij onze inwoners van Gulpen-Wittem centraal staan.

 

Dank aan de ambtelijke organisatie voor hun inzet voor onze gemeente.

 

Jack, Lodewijk, Sacha en Marion

Download Algemene beschouwingen

Download
Algemene beschouwingen PRO Gulpen-Wittem
Adobe Acrobat document 795.0 KB