Amendement en vervolg toepassen menggranulaat op wegen

Na de overstromingen van juli 2021 zijn binnen onze gemeente veel onverharde paden hersteld door het storten van menggranulaat. Menggranulaat is bouwpuin waar een alternatieve bestemming voor wordt gezocht. Op zich is dat begrijpelijk, maar omdat het wettelijk 1% vervuiling mag bevatten is het zeer ongewenst in open toepassingen. 

 

De gevolgen van het verwerken van menggranulaat in onverharde wegen heeft ertoe geleid dat burgers dagelijks vele stukjes plastic en andere vervuilende objecten tegenkomen in ons mooie buitengebied. Toch heeft onze raad besloten het gebruik van deze stof ook in de toekomst door te zetten.

 

PRO vindt bovenstaande een onbegrijpelijke beslissing en zal zich hiertegen blijven verzetten. PRO heeft daarom op 20 oktober een amendement ingediend en zal opnieuw artikel 35 vragen gaan stellen.

Amendement inzake het niet meer toepassen van menggranulaat op veldwegen

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022,

 

Constaterende dat:

Het college de gemeenteraad op 7 juli 2022 via de commissie in de gelegenheid heeft gesteld om voorkeuren aan te geven voor wat betreft het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare verhardingen.

De raad het college heeft meegegeven dat in de toekomst bij veldwegen alleen nog maar natuurlijke materialen gebruikt mogen worden;

Het college nota bene zélf in de commissie van 7 juli 2022 heeft aangegeven dat zij onderhoud en herstel van veldwegen met natuurlijk materiaal wil uitvoeren;

Het college in het voorliggende raadsvoorstel afwijkt van zowel de voorkeur van de raad als van de eigen uitgesproken voorkeur.

 

Overwegende dat:

 • Het gebruik van (hydraulisch) menggranulaat zorgt voor vervuiling en aantasting van het milieu en het vijfsterrenlandschap;
 • De norm voor de (1% niet mag de en op dat de niet geschikt is voor en is van 1% naar 0,1% wegenbouw funeste bijmenging plastic) niet mag gelden voor natuurgebieden, gezien de funeste en blijven effecten op milieu, landschap en levende organismen;
 • Staatsbosbeheer onlangs concludeerde dat de huidige samenstelling niet geschikt is voor gebruik in het buitengebied en daarom is overgestapt van 1% naar 0,1% vervuiling in menggranulaat;
 • Er onvoldoende gekeken is naar het gebruik van mechanische alternatieven
 • DOE'22 in de afgelopen week onderzoek heeft gedaan naar leveranciers die niet vervuilde (natuurlijke of gerecyclede) halfverharding kunnen leveren; 
 • Uit dit onderzoek blijkt dat er in onze regio zeker twee bedrijven zijn die gegarandeerd 100% schoon natuurlijk materiaal leveren tegen vergelijkbare kosten en met voldoende voorraden;
 • Het hier om restproducten gaat, waarbij geen natuur wordt aangetast.

 

Besluit

Beslispunt 2 inzake halfverhardingen als volgt te wijzigen:

 • Halfverhardingen (land- en veldwegen): handhaven van alle bestaande halfverhardingen.
 • Per direct over te stappen op 100% gegarandeerd schoon natuurlijk materiaal uit de regio.
 • Halfverhardingen uiterst terughoudend en alleen daar toe te passen waar het echt onvermijdelijk is en primair gebruik te maken van mechanische methodes;
 • Eind 2023 aan de raad te rapporteren over de voortgang.

 

* de 2e gewijzigde versie van dit amendement is een gevolg van het samenvoegen van amendement A2207 van raadslid Cremers (PRO Gulpen-Wittem) met de 1e gewijzigde versie van A2206. Het amendement A2207 is als gevolg van deze samenvoeging ingetrokken.

Kunstwerk waarmee burgers de aandacht wilden vestigen op bovengenoemd thema tijdens de raadsvergadering van 20 oktober jongstleden.