Motie inzake voortgang Team Heuvelland na uitstappen gemeente Vaals (DOE'22)

Team Heuvelland, het project dat werkt aan het beschermen van het landschap en het stimuleren van verkeersleefbaarheid voor inwoners en bezoekers is op  losse schroeven komen te staan. Nadat de gemeente Vaals recent uit het project is gestapt o.a. na het dieptepunt van afgelopen zomer waarin de raadsleden van Vaals besloten toch fysieke maatregelen te nemen en wegen af te sluiten. Waarop gemeente Gulpen-Wittem een rechtszaak aanspande en deze won. De gemeenteraad van Vaals is er nu helemaal klaar mee en zij stappen uit het project.

 

Team Heuvelland heeft wat PRO Gulpen-Wittem betreft ook absoluut niet het niveau van maatregelen waarop wij gehoopt hadden en waar wij op ingezet hadden. Nu dreigt het een stille dood te sterven. De financiën die eerst door drie gemeenten gedragen werden moeten nu door 2 gedragen worden. Daarnaast gaat gemeente Eijsden-Margraten in de komende jaren financieel beknibbelen op het project. 

 

DOE 22 diende een motie in tijdens de raadsvergadering van 20 oktober om o.a. ook uit het project te stappen en het geld dat daarmee vrijkomt te gebruiken voor maatregelen om de verkeersleefbaarheid te vergroten.

 

Wethouder Hendriks gaf aan dat het college ook nog niet weet wat de gevolgen zullen zijn van het uitstappen van Vaals. Hij vraagt de raad om geduld. Daarop hield fractie DOE 22 de motie aan.

Motie

De Raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022,

 

Constaterende dat:

 • De gemeente Vaals ons college heeft medegedeeld dat zij haar deelname aan het project Verantwoord op Weg beëindigt, omdat zij geen heil ziet in de uitvoeringsagenda en de gekozen aanpak van gedragsverandering;
 • Eijsden-Margraten in haar begroting 2023 en vooruitblik 2024 voorstelt fors te korten op het budget voor Team Heuvelland (€190.000 = 45%);
 • Daarmee de financiering van het project als geheel niet langer dekkend is;
 • Team Heuvelland onze gemeente gemiddeld € 3462 per week kost (totaal 3 jaar €540.209/156wkn).

 

Overwegende dat:

 • Continueren van het project in zijn huidige vorm - gegeven voornoemde constateringen - uitgesloten is;
 • Zowel inwoners als partners tussentijds signalen afgaven dat voornamelijk fysieke maatregelen nodig zijn om het Heuvelland te beschermen, de verkeersleefbaarheid te vergroten en overlast te voorkomen;
 • Team Heuvelland geen oplossing heeft geboden voor de door alle raden aangenomen motie Verbeteren toeristische– en leefomgeving (mei 2020),

 

Draagt het College op:

 1. Met onmiddellijke ingang deelname Gulpen-Wittem aan dit project ook te beëindigen en daarmee onnodige kosten te voorkomen;
 2. Het vrijvallend budget voor 2023-2024 in het geheel en exclusief te reserveren voor verkeersleefbaarheid van Gulpen-Wittem;
 3. De motie Verbeteren toeristische– en leefomgeving (mei 2020) met daadkracht uit te voeren waarbij:
  1. onderzocht moet worden in hoeverre de gemeenten Vaals en Eijsden-Margraten bereid zijn tot hernieuwde samenwerking inzake verkeersleefbaarheid;
  2. indien deze bereidheid er niet is, een gemeentelijk project Verkeersleefbaarheid te initiëren met duurzame, afdoende en pragmatische maatregelen.

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

DOE’22

Ineke van der Laan

Download motie

Download
Motie M2227 Van der Laan (DOE’22) inzake
Adobe Acrobat document 70.1 KB