PRO Gulpen-Wittem stelt Artikel 35 vragen over de Lijn-50 samenwerking

 

Op 19 juli 2022 heeft Sacha Vos namens PRO Gulpen-Wittem vragen gesteld over de samenwerking tussen de Lijn-50 gemeenten. Onderstaand vindt u de vragen zoals deze aan het college gesteld werden met een begeleidende tekst.

 

Begeleidend schrijven

Op 4 juli jl. heeft de gemeenteraad van Vaals een motie en een amendement aangenomen waarin o.a. wordt gepleit voor fysieke maatregelen in de gemeente Vaals om de verkeersoverlast op piekmomenten terug te dringen. Hiervoor worden dezelfde argumenten genoemd waarom PRO tijdens de raadsvergadering op 30 juni jl. tegen het raadsvoorstel Team Heuvelland heeft gestemd: inwoners en stakeholders hebben aangedrongen om ook fysieke maatregelen te nemen, en niet alleen in te zetten op een bewustwordingscampagne.

 

Hiermee is een situatie ontstaan die PRO al had voorzien. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Team Heuvelland in onze raadsvergadering heeft PRO al de vraag gesteld wat het college zou doen als de gemeenteraad in Vaals niet voor het voorliggende voorstel zou stemmen. Daar is toen geen antwoord op gekomen. Ook heeft PRO toen verbazing uitgesproken over het feit dat er geen gemeenschappelijke raadsvergadering van de drie gemeenteraden is georganiseerd omdat juist een goede samenwerking binnen de lijn-50 gemeenten cruciaal is als we succesvol verkeersoverlast in het Heuvelland willen terugdringen.

 

Tijdens de commissievergadering van 7 juli is er door PRO Gulpen-Wittem gevraagd naar de reactie van het college op de besluiten van de gemeenteraad van Vaals. CDA en Fractie Franssen wilden dit niet in een commissie bespreken, maar in een raadsvergadering. De eerste raadsvergadering is pas op 29 september zodat wij nu toch genoodzaakt zijn om schriftelijke vragen te stellen.

 

Op 17 juli ontvingen wij als raad via de griffie wel uw reactie in de vorm van een brief aan het college van Vaals. Deze brief hebben wij met verbazing gelezen. U dreigt daarin zelfs met juridische stappen als de gemeente overgaat tot het nemen van fysieke maatregelen op locaties die grenzen aan onze gemeente.

Artikel 35 vragen

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Hoe kijkt u terug op het besluit om geen gemeenschappelijke commissie of raadsvergadering te organiseren voor de drie raden van Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten?
  2. Heeft u afgelopen week contact opgenomen met de gemeenten Eijsden-Margraten en Vaals om de ontstane situatie te bespreken? Graag een toelichting op uw antwoord.
  3. PRO is geschrokken van de toonzetting van de brief aan Vaals en maakt zich zorgen over de crisissituatie die is ontstaan in de samenwerking binnen de lijn-50 gemeenten.
  4. Waarom hebt u gekozen voor een brief?
  5. Heeft u pogingen ondernomen om het gesprek aan te gaan met onze buurgemeente om tot een oplossing te komen?
  6. Heeft u al een reactie gekregen van de gemeente Vaals?
  7. Wat gaat u doen om de ontstane situatie op te lossen?