Motie opstellen huisvestingsbeleid

 
 

 

 

 

 

Motie PRO Gulpen-Wittem: Opstellen van een huisvestingsbeleid.

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 10 november 2021:

 

Overwegende dat:

 

-     Er sinds dat wij deze motie in juli indienden en er toezeggingen zijn gedaan, niets in de begroting terug te vinden is en er dus niets mee gedaan is;

-     Er weinig koopwoningen in het lagere en midden segment beschikbaar zijn in Gulpen-Wittem;

-     Deze woningen momenteel ver boven de marktwaarde verkocht worden;

-     Dit regelmatig gebeurt aan mensen van buiten de gemeente die de woning niet als hoofdverblijf gaan gebruiken;

-     Onze eigen inwoners en vooral starters niet aan bod komen en gedwongen worden buiten de gemeente een woning te kopen;

-     Dit absoluut geen meerwaarde oplevert voor de kernen en zelfs afbreuk doet aan de kernen en de leefbaarheid;

-     In o.a. de gemeente Veere een huisvestingsverordening is opgesteld om dit te verbieden Huisvestingsverordening Veere;

-     Huurwoningen regelmatig verhuurd worden aan mensen van buiten de regio terwijl eigen inwoners wachten op een huurwoning.

 

Roept het college op:

 

-          Een huisvestingsbeleid op te stellen waarin o.a. de volgende bepalingen zijn opgenomen:

o   Een gekocht woonhuis het hoofdverblijf moet zijn en permanent bewoond dient te worden;

o   Bij het  toewijzen van een huurwoning van een coöperatie/woningstichting etc.,  inwoners uit Gulpen-Wittem voorrang krijgen.

 

-           

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Jack Cremers                      

Lodewijk Duyvendak            

René Nijssen

 

Sacha Vos