Motie Sociale Ombudsvrouw/man

Motie PRO Gulpen-Wittem Sociale Ombudsvrouw of man

 

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 10 november 2021

 

Constaterende dat:

 

·       Inwoners voor zorg binnen de WMO, Jeugdwet en Participatiewet en Schuldhulpverlening voor hun wettelijke rechten en ondersteuning afhankelijk zijn van de gemeente;

·       Ondanks inzet van de gemeente en uitvoerende zorginstanties er toch mensen tussen de wal en het schip vallen en zich hierin niet gehoord voelen;

·       Zij momenteel geen mogelijkheid hebben om hun zorgen en vragen te delen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon;

·       Inwoners zijn aangewezen op klachten- en bezwaarprocedures waar mensen vaak geen gebruik van maken en bovendien veel nodeloze tijd en energie kosten voor alle partijen.

 

Overwegende dat een sociale ombudsvrouw/man

 

·       kan functioneren als luisterende oor, verbinder en bemiddelaar;

·       inwoners de weg kan wijzen in het sociaal domein en schulphulpverlening;

·       trends, knelpunten en signalen kan rapporteren aan de raad, het college en de adviesraad sociaal domein;

·       er in diverse gemeenten goede ervaringen zijn opgedaan met de functie van een sociale Ombudsvrouw of man.

 

Spreekt de wens uit:

 

1. Om een ombudsvrouw of man aan te stellen voor het sociaal domein;

2. Dat het college een voorstel hiertoe voorlegt aan de commissie BSM en ook de adviesraad sociaal domein

3. Dat het college de financiële consequenties hiertoe in kaart brengt voor de kadernota 2023

 

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie PRO Gulpen-Wittem

 

Jack Cremers        

René Nijssen

Lodewijk Duyvendak

Sacha Vos