Artikel 35 vragen inzake Invoering Digitaal Nachtregister Verblijfsaccomodaties

 

 

 

Wijlre, 19 oktober 2021

Vragen ex art. 35 RvO inzake Invoering Digitaal Nachtregister Verblijfsaccomodaties

 

Geacht college,

In maart 2021 heb ik mondelinge vragen gesteld inzake de verplichte invoering van een uniform digitaal nachtregister voor verblijfsaccomodaties in de gehele gemeente Gulpen-Wittem. Een bijbehorende motie heeft mijn fractie toen ingetrokken na twee betekenisvolle toezeggingen van de voor het project verantwoordelijke portefeuillehouder.

 

Aan zijn eerste toezegging is gevolg gegeven bij brief van 22 april aan HISWA-RECRON en KHN waarvan wij een afschrift ontvingen op 7 mei.

 

De andere toezegging, om de raad na de zomer middels een RIB te informeren over verdere ontwikkelingen en de actuele stand van zaken, staat nog open.

 

Dat is jammer, want inmiddels bereiken onze raad wéér alarmerende berichten over de voortgang en de nieuwe deadline voor invoering (1 januari 2022) nadert met rasse schreden. De bijgevoegde opsomming van klachten van de eigenaar van Hoeve Hurpesch vat de problemen goed samen, maar deze zelfde en andere klachten horen wij óók van andere ondernemers.

 

De eveneens bijgevoegde lijst van Antwoorden (van de gemeente) op Vragen (van ondernemers) naar aanleiding van ‘kinderziektes’ en structurele tekortkomingen van het door de gemeente ter beschikking gestelde systeem laat zich lezen als een instructie om een mijnenveld te betreden.

 

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Bent u bekend met de problemen en wat heeft u daaraan na 23 juni (datum verzending Antwoorden op Vragen) gedaan?
  2. Hoeveel ondernemers gebruiken inmiddels het systeem [toelichting: wij vragen dus niet het aantal ondernemers dat het systeem heeft geactiveerd om het te testen, maar het aantal vaste gebruikers] en hoeveel ondernemers gebruiken het systeem nog niet?
  3. Werkt de koppeling met BSGW nu en hoe bevalt deze van beide kanten?
  4. Zijn u andere koppelingen bekend met bestaande systemen en hoe werken deze?
  5. Waarom verlangt u van groepen dat elke gast met naam, woonplaats en overige gegevens wordt ingeschreven terwijl dit niet wettelijk verplicht is en ook niet gangbaar in de praktijk? Hoe motiveert u dat deze extra administratieve last wordt belegd bij ondernemers wier kracht zit in het bieden van maximale gastvrijheid, en dus het ontlasten van verplichtingen?
  6. Is u bekend dat nogal wat ondernemers in de gastvrijheidsbranche gaan stoppen vanwege onder andere deze en andere administratieve lasten en vindt u dit wenselijk?

 

In afwachting van uw spoedige beantwoording,

namens Fractie PRO Gulpen-Wittem,

Lodewijk Duyvendak.