Motie PRO Gulpen-Wittem: Opstellen van een huisvestingsbeleid

 

Als inwoner van de gemeente Gulpen-Wittem, zeker als starter, is het haast onmogelijk om aan een geschikte woning te komen. In het lagere en middensegment zijn er immers weinig koopwoningen beschikbaar. Veel woningen worden voor ver boven de marktwaarde verkocht aan mensen die ze niet als hoofdverblijf gebruiken. Ook huurwoningen worden vaak toegewezen aan huurders van buiten de regio. Het is hoog tijd om een huisvestingsbeleid op te stellen. PRO Gulpen-Wittem heeft hiervoor een motie ingediend.

 

Lees hieronder de volledige tekst van deze motie.


Motie PRO Gulpen-Wittem: Opstellen van een huisvestingsbeleid


De raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 15 mei 2021:

Overwegende dat:

 • Er weinig koopwoningen in het lagere en midden segment beschikbaar zijn in Gulpen-Wittem;
 • Deze woningen momenteel ver boven de marktwaarde verkocht worden;
 • Dit regelmatig gebeurt aan mensen van buiten de gemeente die de woning niet als hoofdverblijf gaan gebruiken;
 • Onze eigen inwoners en vooral starters niet aan bod komen en gedwongen worden buiten de gemeente een woning te kopen;
 • Dit absoluut geen meerwaarde oplevert voor de kernen en zelfs afbreuk doet aan de kernen en de leefbaarheid;
 • In o.a. de gemeente Veere een huisvestingsverordening is opgesteld om dit te verbieden: Huisvestingsverordening Veere;
 • Huurwoningen regelmatig verhuurd worden aan mensen van buiten de regio terwijl eigen inwoners wachten op een huurwoning.

Roept het college op:

 • Een huisvestingsbeleid op te stellen waarin o.a. de volgende bepalingen zijn opgenomen:
  • Een gekocht woonhuis het hoofdverblijf moet zijn en permanent bewoond dient te worden
  • Bij het toewijzen van een huurwoning van een coöperatie/woningstichting etc., inwoners uit Gulpen-Wittem voorrang krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.


PRO Gulpen-Wittem
Jack Cremers
Lodewijk Duyvendak

René Nijssen

Sacha Vos


Reactie schrijven

Commentaren: 0