Motie over planvorming reconstructie Klapstraat Wijlre


PRO Gulpen-Wittem heeft n.a.v. onze advertentie in de Gulp en Geul over de Klapstraat, vele vragen ontvangen van inwoners. Alle vragen en klachten kwamen op hetzelfde neer. Het College heeft een inspraakprocedure opgezet maar deze was veel te kort, niet voldoende gecommuniceerd en er ligt al een uitgewerkt plan zonder dat de inwoners om hun mening is gevraagd en zonder dat zij een bijdrage hebben kunnen leveren. Dit is voor PRO onaanvaardbaar. Met onze motie roepen wij het College op om deze keer in contact te treden met alle inwoners, informatie en inbreng op te halen en deze te verwerken in de plannen.

Lees hieronder de volledige tekst van deze motie.


Motie PRO Gulpen-Wittem inzake planvorming Reconstructie Klapstraat


De raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 27 mei 2021:

Constaterende dat:

 • In juni 2020 een overeenkomst is ondertekend om een veilige fietsverbinding te maken tussen Wijlre en Ubachsberg via de Vrakelbergerweg en Vijfbundersweg (samen: Ruilverkavelingsweg) met enkele daarbij behorende extra waterbergingswerken;
 • Daaraan drie jaar onderzoek is voorafgegaan;
 • Gedurende die periode steeds is gevraagd wat dit zou betekenen voor de toen al qua verkeer sterk overbelaste Klapstraat van en naar de Ruilverkavelingsweg?
 • Toen ook suggesties zijn gedaan om de Klapstraat te ontlasten, bijvoorbeeld door fietsers ten oosten van de spoorlijn naar en van Wijlre te leiden in plaats van via Klapstraat en Valkenburgerweg;
 • Iedereen er van uit gaat dat na uitvoering van het project nóg meer voertuigen via de Klapstraat zullen rijden: fietsen, maar ook e-bikes, scooters, auto’s en motorfietsen;
 • Pas op 13 april 2021 is gestart met een inspraaktraject waarbij reacties uiterlijk 27 april 2021 moesten binnen zijn;
 • Dit traject vanwege corona geheel digitaal plaatsvond en de uitwerking hiervan ook digitaal zal zijn;


Overwegende dat:

 • Alleen bewoners van de Klapstraat middels een brief zijn attent gemaakt op dit inspraaktraject, terwijl er zorgen leven in een veel wijdere omgeving: bewoners van Etenaken en Nuj Buurt ervaren veelvuldig overlast van de drukte rondom de Klapstraat;
 • Deze omwonenden tot nu toe niet actief zijn betrokken maar wel ideeën willen delen en hun mening geven;
 • Eerder door hen ingebrachte suggesties niet zijn opgenomen in het thans voorliggende voorstel;
 • Dit niet alleen geldt voor de suggestie om fietsers ten oosten van de spoorlijn naar en van Wijlre te leiden, maar bijvoorbeeld ook om het kleine tunneltje, dat nu alleen gebruikt wordt voor leegloop van de waterbekkens, geschikt te maken voor fietsers en voetgangers;
 • Niet alleen de Klapstraat zélf een knelpunt is, maar vooral ook de aansluiting op de [provinciale] Valkenburgerweg en de tunnel verbinding met de Ruilverkavelingsweg die eigendom is van de ZLSM;
 • Het fietsknooppuntenbord op de hoek Klapstraat / Valkenburgerweg (eigendom van Visit ZL) aanhoudend chaotische verkeerssituaties veroorzaakt en [tot nu toe gelukkig] kleine aanrijdingen;
 • Dit fietsknooppuntenbord sinds kort óók deel uitmaakt van de Mergelland fietsroute die nóg meer verkeer via de Klapstraat en door weer een andere tunnel naar en over de Fromberg verwijst;
 • Er zich op deze zelfde hoek een boerderijwinkel bevindt;
 • Deze boerderijwinkel vanwege opeenvolgende legalisaties van niet vergunde uitbreidingen in combinatie met tekortschietende handhaving, inmiddels een omvangrijke horecagelegenheid is geworden;
 • Deze situatie, met name in vakanties, op zon- en feestdagen, negatief bijdraagt aan een vlotte verkeers-doorstroming;

 

Roept het college op:

 • Niet alleen aanwonenden, maar ook omwonenden, te betrekken bij het project;
 • Hen niet een uitgewerkt plan voor te leggen, zoals nu is gebeurd, maar allereerst te vragen naar hun wensen en ideeën;
 • De termijn van 27 april te verlengen tot aan de zomer van 2021;
 • Een fysieke bijeenkomst te organiseren zodat bewoners inbreng kunnen delen en deze inbreng mee te nemen in de plannen;
 • Deze niet te doen plaatsvinden in de horecagelegenheid opdat mensen vrij kunnen spreken;
 • De gemeenteraad te informeren over de te nemen proces-stappen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.


PRO Gulpen-Wittem


Jack Cremers

René Nijssen

Sacha Vos
Lodewijk Duyvendak


Reactie schrijven

Commentaren: 0