Raadsvergadering gemeente Gulpen-Wittem 17 december 2020

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.

 

 


Deze laatste raadsvergadering van het jaar was een heel bijzondere. Hij was bijzonder omdat de fracties door de aangescherpte Coronamaatregelen weer vanuit huis en via Zoom zouden vergaderen. Eerder dit jaar was al gebleken dat vergaderen via Zoom veel uitdagingen kent en dat het debat moeilijker te voeren is. Aangezien er twee punten op de agenda stonden die een goed debat nodig hadden, had de raad besloten deze twee punten door te schuiven naar de volgende raadsvergadering (25 februari 2021).

Het ging om punt 6 op de agenda; het raadsvoorstel ‘Mobiliteitsplan’ of ook wel bekent onder het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en punt 7 op de agenda; het beleidsplan Armoede 2020-2025. De vergadering werd dus flink ingekort.

Agendapunt 8; Begrotingswijziging WOZL 2021, agendapunt 10; Toetreding gemeente Mook en Middelaar tot de BsGW, agendapunt 11; Normenkader 2021 en agendapunt 13; instellen Rekenkamer Gulpen-Wittem werden met een hamerslag afgedaan.

Op agendapunt 9; Belastingverordeningen 2021 was weinig aan te merken behalve dat ons burgerfractielid Hans Jacobs iets tegenkwam wat onze onverdeelde aandacht verdiende. In het stuk ‘Verordening lijkbezorgingsrechten’ stond dat ook voor kinderen tot één jaar betaald moest worden voor het begraven of het bijzetten van asbussen of urnen. Hans heeft daarom een amendement gemaakt (aanpassing op het beleidsplan) dat onze fractievoorzitter Jack Cremers tijdens de raadsvergadering verder toelichtte.

Een moeilijk onderwerp maar wat wel aandacht verdient en besproken moet worden. Niemand zou zijn eigen kind moeten overleven maar helaas hebben we dat niet voor het zeggen. Tijdens de vergadering bleek dat de andere fracties moeite hadden met de leeftijdsgrens, (vrijstelling voor kinderen tot 1 jaar) die wij in ons amendement hadden opgenoemd. Het amendement is uiteindelijk nog veel mooier geworden dan we van te voren hadden kunnen hopen. Vanaf 1 januari worden de tarieven gelijk gesteld aan de tarieven van de parochies wat betekent dat er geen kosten meer zijn voor kinderen tot 12 jaar.

Dan agendapunt 12; Slotwijziging 2020 een financieel stuk dat in goede handen is bij onze financiële man René Nijssen. Hij heeft aandacht gevraagd voor de uitgaven die de gemeente in 2020 heeft gedaan met betrekking tot Covid 19 en de inkomsten die wij daarvoor terugkrijgen van het rijk. Het zou fijn zijn als deze kosten overzichtelijker gemaakt kunnen worden tijdens de behandeling van de jaarrekening die in het voorjaar gepland staat.

Dan het laatste agendapunt nummer 14; Motie PRO Gulpen-Wittem over het kruispunt Ingber- de Hut. Na het gesprek dat de fractie met een afvaardiging van het kernoverleg Ingber-de Hut had gehad stond voor ons vast dat er vanuit de raad druk uitgeoefend moest gaan worden. Hans Jacobs heeft daarop een concept motie opgesteld die aan de overige partijen gestuurd is. Gesteggel kwam er over het punt; het inrichten van een bebouwde kom tussen de bushaltes. Overige fracties wilden daar niet in meegaan en vonden dat een stap te ver. Om tot een meerderheid te komen hadden we dat er dus uitgelaten. Natuurlijk alleen na ruggespraak met het kernoverleg.

Tijdens de raadsvergadering waar Jack Cremers de motie toelichtte kwam er een goede discussie opgang en in ene merkte wethouder Last op dat het voor hem makkelijker zou zijn als hij de opdracht kreeg om met de provincie naar een bebouwde kom situatie toe te werken. Dit natuurlijk tot grote vreugde van alle PRO Gulpen-Wittem raadsleden. Dus werd het punt, dat voor de vergadering, een breekpunt was om een meerderheid te krijgen, er in ene weer terug in gefietst. Nadat dat geregeld was heeft Raadslid Sacha Vos nog aandacht gevraagd voor het feit dat een bebouwde kom lange termijn werk is. Maar er moeten zo snel als mogelijk al maatregelen genomen worden. Dit resulteerde in de toevoeging dat er gekeken gaat worden naar ‘laaghangend fruit’ (oplossingen die sneller uitvoerbaar zijn). Bijvoorbeeld het instelleen van een inhaalverbod tussen de twee bushaltes.

Aan het eind van de vergadering toen er gestemd moest worden en de voorzitter van de vergadering, burgemeester Nicole Ramaekers, de aangepaste motie voorlas stond er geen woord in over de inwoners van Ingber-de Hut. Per interruptie vroeg Raadslid Sacha Vos aandacht hiervoor zodat de inwoners betrokken gaan worden in de toekomst. Voor de inwoners van Ingber-de Hut en voor PRO Gulpen-Wittem een super resultaat.

Ook bij deze inbreng van PRO Gulpen-Wittem kregen we meer dan we hadden durven dromen. Een mooi resultaat voor de laatste vergadering van het jaar. Waarin wederom duidelijk werd dat PRO Gulpen-Wittem, ondanks dat wij als enige partij geen deel mogen uitmaken van de huidige coalitie, nog steeds onze eigen agenda volgen en bepalend kunnen zijn. Wij zetten punten op de agenda en trekken ze ook nog over de streep. Een mooi resultaat dat voldoening geeft, veel energie en vertrouwen voor komend jaar.

Reactie schrijven

Commentaren: 0