Raadsvergadering 29 oktober 2020

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.

 

 


We vergaderden voor het eerst in de compleet ingerichte en aangeklede raadszaal, maar wel op anderhalve meter afstand van elkaar uiteraard. Dat blijft wat ongemakkelijk, maar het is fijn dat we óók kunnen zien wat er buiten het camerabeeld gebeurt. Helaas zien de volgers van de livestream dit niet en worden we daar niet altijd blij van.

 

Gisteravond was een fotograaf aanwezig, dus binnenkort staan er sfeerbeelden op de gemeentelijke website. Daar kun je ook de vergadering terugzien door op onderstaande link te klikken.

 

Terugkijken Raadsvergadering 29 oktober

 

Voorafgaand aan de vergadering maakte Mw. van der Laan gebruik van ‘het Vragenhalfuurtje’. Dit geeft een Raadslid de mogelijkheid om vragen te stellen over zeer dringende kwesties. Voor Mw. Van der Laan was dat afwijzing van het rijk m.b.t. de subsidieaanvraag voor een onderzoek of met moderne technologie een schone biomassacentrale in Wijlre kan worden gebouwd die lokale afvalstromen omzet in warmte. De nieuwe coalitie had besloten dit onderzoek te verbieden en dit besluit over te brengen aan de Rijksoverheid. Zover is het echter nooit gekomen omdat de subsidievraag in haar huidige vorm al was afgewezen door het rijk. In de afwijzing stond wel een zeer positieve noot die onze oud wethouder Marion van der Kleij in haar zak mag steken: “De inbreng vanuit Gulpen Witten getuigt van een doordachte visie en er is sprake van een intensieve samenwerking met bewoners”. Verder werd aangegeven dat er nog veel onderzoek nodig zou zijn.

 

Vervolgens kon de vergadering starten. Klik op onderstaande link om alle vergaderstukken te zien:

 

Link naar de vergaderstukken

 

Agendapunt 6 betrof het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Het werd met unanieme stemmen aangenomen nadat diverse partijen en ook portefeuillehouder Franssen er lovende woorden over hadden uitgesproken. Lof werd toegezwaaid aan de opstellers van het plan – met name voormalig wethouder Marion van der Kleij. Ook werden enkele aanvullende suggesties gedaan over hoe om te gaan met geconstateerde knelpunten.

 

Tien jaar geleden werd een sterk dalend leerlingenaantal voorzien en daarop werden de nieuwbouw in Gulpen (Triangel) en Wijlre (Op de 10 Bunder) ingericht. Nu blijken die aantallen veel minder sterk te dalen: in Gulpen heeft de in hetzelfde gebouw (Kindercirkel) gevestigde Bernardusschool een aanzuigende werking en Wijlre trekt nogal wat leerlingen uit Schin op Geul, nadat daar de school gesloten is. Voor het lopend schooljaar zijn tijdelijke noodvoorzieningen getroffen, maar er zal naar structurele oplossingen gezocht moeten worden. 

 

Jack Cremers stelde namens PRO Gulpen-Wittem voor te bezien of andere organisaties in de Kindercirkel (GGZ, Traject et cetera) niet beter elders kunnen worden gehuisvest. Dat zou betekenen dat de noodlokalen,  die kostbare speelruimte in beslag nemen, overbodig worden. Ook zou de  eigendomsstructuur van de Kindercirkel  onderzocht moeten worden. Het pand is niet in eigendom van de gemeente, de huur is aanzienlijk en als er wel bijgebouwd moet worden kan dat voor problemen zorgen met de financiering. 

 

Ook in Eys (Klavertje Vier) moet wat gebeuren want het gebouw is sterk verouderd. Wel zitten ze daar in een erg ruim jasje. Jack Cremers vroeg daarom niet alleen naar de stand van zaken betreffende het opstarten van de taalklassen maar ook of de wethouder eventueel aan Eys dacht als locatie voor de taalklassen. Verder gaf hij de wethouder mee dat bij eventuele verbouw of nieuwbouw van de school in Eys  gekeken kan worden of een gemeenschapshuis geïntegreerd kan worden. 

 

In onze eigen gemeente zijn vier basisscholen gesloten: Reijmerstok, Slenaken, Wahl/Nijswiller en Partij. Veel van hun leerlingen zijn ondergebracht in Epen en de nieuwbouw (Witheim) in Mechelen, zodat daar voorlopig voldoende grote leerlingenaantallen zijn.

 

Agendapunt 7, raadsvoorstel Vaststellen Komgrenzen, werd eveneens met unanieme stemmen aangenomen.

 

Komgrenzen zijn van invloed op de maximale rijsnelheid en op de vraag of scooters op het fietspad mogen, maar zij bepalen ook hoe bermen en ander omringend groen moeten worden onderhouden. Voorheen moest elke wijziging worden voorgelegd aan de Gemeenteraad, maar nu is besloten dat het College hierover mag beslissen.

 

Sacha Vos stelde namens PRO Gulpen-Wittem voor om per amendement de komgrensborden langs de Rijksweg door Gulpen enkele honderden meters te verplaatsen richting Vaals en Maastricht. Dit zou zorgen dat de Rijksweg ter hoogte van Klein Gulpen en het Dr. Ackenshuis binnen de bebouwde kom gaan vallen. De andere fracties vonden het een sympathiek plan maar steunden het niet vanwege mogelijk onvoorziene gevolgen. Daarop zegde wethouder Last toe in overleg te zullen gaan met de Provincie en alle knelpunten zoals aangegeven in de vergadering mee te nemen.  Daarop trok Sacha het amendement in en dit dossier komt dus binnenkort waarschijnlijk weer terug op tafel.

 

Agendapunt 9 is ook vermeldenswaard: Hans Jacobs werd beëdigd als burgerfractielid namens PRO Gulpen-Wittem. Helaas, vanwege corona, mochten we hem niet ter plekke feliciteren, maar we zijn wel degelijk blij met zijn benoeming. Hans draait al een tijdje met ons mee op de achtergrond, en vanaf nu dus ook officieel en op de voorgrond. Hij is al niet meer weg te denken uit onze fractie en heeft al zijn eerste motie geschreven voor agendapunt 13 en Raadslid Sacha Vos geholpen met haar eerste termijn.  We hebben een filmpje gemaakt van zijn installatie dat jullie bijgevoegd vinden.

Installatie Hans Jacobs als Burgerfractielid

 

Overigens werd bij agendapunt 10 Adriaan van Zon beëdigd als burgerfractielid namens Fractie van der Laan, waarmee hij definitief afscheid heeft genomen van onze vereniging.

 

Toen kwamen onze moties.

 

Agendapunt 11 Motie PRO inzake inventariseren en plaatsen publieke toiletten voor inwoners, dagjesmensen en toeristen i.v.m. Corona

 

Sacha Vos stelde voor, nu alle horeca dicht is vanwege corona, te inventariseren waar zich momenteel nog toiletten bevinden waar inwoners, toeristen en dagjesmensen gebruik van kunnen maken en deze duidelijk aan te geven. Niet alleen zijn veel zaken gesloten maar als ze wel open zijn brand er vaak minder licht. Mensen kloppen niet zomaar op de deur als zij van het toilet gebruik willen maken. Ook durven of willen sommige horeca zaken geen toilet openhouden. Het wildplassen neemt ontzettend toe en aangezien er nog steeds veel toeristen in onze gemeente zijn en ook onze eigen inwoners door de Coronamaatregelen alleen recreëren in de eigen omgeving wilden wij  hier aandacht voor vragen. Eventueel indien nodig wilden wij Dixies plaatsen met natuurlijk inachtneming van de geldende hygiëneregels.  Daaraan kleven ook bezwaren, met name met betrekking tot de hygiëne, juist nu met corona, en daarom ontraadde portefeuillehouder Ramaekers (Openbare orde en Veiligheid) de motie in deze vorm aan te nemen. Zij zegde toe om als onderdeel van haar gebruikelijke communicatie een verzoek te doen aan ondernemers om daar waar mogelijk is een toiletvoorziening beschikbaar te houden en de beschikbaarheid kenbaar te maken aan het publiek.

 

Omdat dit al een grote stap in de juiste richting is trok Sacha haar motie in.

 

Agendapunt 12 Motie PRO inzake groenbeheer met inzet van een gehoede kudde

 

Lodewijk Duyvendak kwam ook nog met een motie inzake groenbeheer door de inzet van een gehoede schaapskudde. Onze gemeente onderhoudt bermen, plantsoenen en ander publiek groen vanzelfsprekend zo efficiënt en dus goedkoop mogelijk. Daarom ook doen we het samen met Vaals en Eijsden-Margraten.

 

Er wordt gemaaid volgens strakke schema’s en het maaisel wordt mechanisch afgevoerd. We zien dampende bulten op kruispunten en andere tussentijdse opslagplaatsen. Soms ook zien we groepjes schapen staan achter gaas; maar die worden daar naartoe gebracht in een aanhangwagen.

 

Eigenlijk is dat vreemd, want alle drie gemeenten voeren het Cittaslow keurmerk. Dit staat onder meer voor rustig, respectvol en natuurvriendelijk. Het zou dus veel passender zijn om, net als vroeger, een schaapskudde te laten rondtrekken onder aanvoering van een herder en zijn honden. We zien dat gek genoeg wél in Maastricht en in Heerlen, maar slechts zelden in onze eigen gemeente, bijvoorbeeld bij de hopfeesten.

 

Begrazing is bovendien gunstig voor de biodiversiteit, dus graslanden worden gezonder, gevarieerder en kleurrijker. En het levert prachtige plaatjes op als de kudde door ons vijfsterrenlandschap zwerft. Ook zou het schelen in het verbruik aan dieselbrandstof en in de toekomst een geringere investering vergen in elektrisch aangedreven materieel.

 

Volgens Lodewijk is het moment nu gunstig om in actie te komen. Vaals, Eijsden-Margraten en wijzelf werken sinds dit jaar samen met zes andere buurgemeenten om gemeenschappelijk beleid te maken op diverse thema’s waaronder landschapsbeheer. Daarbij zijn biodiversiteit en duurzaamheid benoemd als doelstellingen.

 

En toch raadde wethouder Last in eerste instantie af om de mogelijkheden te onderzoeken nadat raadsleden van andere fracties nogal sceptisch (iemand zei “schaapachtig”) hadden gereageerd. Na enig over en weer praten werd tenslotte een compromis bereikt toen de wethouder toezegde het initiatief bij de schaapherders te leggen en hen uit te nodigen met voorstellen te komen.

 

Daarop was Lodewijk bereid de motie in te trekken omdat hij anders simpelweg zou zijn weggestemd.

 

Agendapunt 13 Motie raadsbreed inzake gerechtigheid en ruimhartige tegemoetkoming voor Prepositioned Organizational Material Storage, verder genaamd POMS, slachtoffers

 

Sacha Vos verdedigde ook een ander motie, maar deze was opgesteld door ons nieuwe burgerfractielid Hans Jacobs nadat een inwoner, zelf CHROOM-6 slachtoffer, hier aandacht voor had gevraagd. In totaal hebben tien bewoners van Gulpen-Wittem fysieke schade van het werken met chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen  op legerdepots (zogenaamde “POMS”) waarvan één helaas al is overleden. In 2018 erkende het Ministerie van Defensie al schuld maar sindsdien is er voor de slachtoffers nog steeds niks veranderd. Geen financiële tegemoetkoming en geen gerechtigheid. 

 

De andere partijen stonden vierkant achter ons en steunde de motie unaniem. Tijdens de vergadering werden er zelfs twee extra opdrachten aan toegevoegd. Ons College moet er bij de Staatssecretaris niet alleen op aandringen dat slachtoffers binnen afzienbare tijd ruimhartig financieel worden gecompenseerd, maar ook aandacht vragen voor de huidige tijd. Als er nu met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt moet het personeel ingelicht worden en over beschermende middelen beschikken.  Tevens moet onze griffie een afschrift van de motie sturen naar alle andere gemeenteraden in Nederland in de hoop dat zij deze motie overnemen en ook aandacht vragen voor deze slachtoffers

 

Agendapunt 14 Motie raadsbreed inzake sloop de sloopregeling

 

Tenslotte volgde nog een motie die was ingezet door het CDA en die uiteindelijk raadsbreed werd ingediend en dus aangenomen. Ook deze motie werd aangepast, maar in dit geval werd er juist een toevoeging uitgehaald.

 

Feitelijk heeft de motie tot gevolg dat het niet langer nodig is om een huis te slopen alvorens een nieuw huis te mogen bouwen. Deze verplichting bestond vanwege de leegloop van het platteland, maar op dit moment zien we juist een grote vraag naar woningen, met name onder jongeren en senioren. Wel vroeg Raadslid Jack Cremers aandacht voor het feit dat het niet de bedoeling was om nu zomaar te gaan bouwen in het buitengebied. De wethouder nam dat voorbehoud over.

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0