PRO dient motie in ter verbetering toeristische- en leefomgeving

In deze corona-tijd leverde het al veel nieuws en commentaren op. De situatie speelt echter al veel langer, vandaar dat PRO nu met een motie komt t.b.v. het structureel verbeteren van de toeristische (en dus ook leef-) omgeving in onze gemeente. Lees hieronder de volledige tekst van deze motie.


Motie PRO Gulpen-Wittem: Verbeteren toeristische- en leefomgeving

De Raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 28 mei 2020,

 

Constaterende dat:

 • In 2013 een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de ongewenste mobiliteit in de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals; 
 • Daarin beschreven staat dat de overdruk ontstaat door: 1) georganiseerde toertochten van gemotoriseerd verkeer door de stiltegebieden 2) geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer en 3) het ongeoorloofd gebruik van het buitengebied door o.a. quads, crossmotoren, jeeps;
 • In het onderzoek staat beschreven hoe de overdruk in de gebieden aangepakt kan worden;  
 • Er tot nu toe alleen preventieve- en repressieve maatregelen genomen zijn uit het rapport en deze maatregelen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid;
 • De Provincie in 2019 heeft onderzocht wat de druk voor onze inwoners door het toerisme is;
 • Er helaas uitkwam dat de draagkracht voor het toerisme bij onze inwoners sterk vermindert; 
 • Dit onderzoek uitwees dat de inwoners overlast ervaren, niet alleen van gemotoriseerd verkeer, maar ook van wielrenners, fietsers en mountainbikers;
 • Door de Corona crisis bleek dat de overlast van motoren en quads nog steeds aanwezig was terwijl er geen toeristen waren. Hieruit geconcludeerd wordt dat het om dagrecreanten ging uit de nabije omgeving die volgens studies weinig geld achterlaten bij onze ondernemers.
 • Onze verblijfstoeristen die het meeste geld in het laatje brengen, komen voor de stilte, rust en schone lucht waarin ze kunnen recreëren en dit de laatste jaren ver te zoeken is; 
 • Er draagvlak onder de inwoners is om verdere maatregelen te nemen;
 • De nieuwe Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg die vanavond behandeld wordt, bovenstaande feiten wederom bevestigt en aangeeft dat het toerisme bedreigd wordt; 
 • In Gulpen-Wittem 24% van de inwoners zijn brood direct of indirect in het toerisme verdient;
 • Veel voorzieningen in kleine kernen weg zouden vallen met minder toeristen in de regio.

Draagt het college op:

 • Naast het voortzetten van preventieve- en repressieve maatregelen ook in te zetten op fysieke maatregelen; plaatsen van verkeersborden zodat motorfietsen in weekend, vakanties en feestdagen niet welkom zijn in vooraf afgesproken gebieden (m.u.v. bestemmingsverkeer). (De afgesproken gebieden liggen binnen het gebied dat de Veiligheidsregio afgelopen april hanteerde);
 • Daarom alle maatregelen op te pakken met Provincie en gemeenten binnen boven genoemd gebied zodat er een eenduidig beleid ontstaat. (Evt. in tweede instantie landsgrens overschrijdend oppakken).  
 • Toegang tot de onverharde wegen te verbieden voor ál het gemotoriseerde verkeer (m.u.v. bestemmingsverkeer) 
 • In vooraf afgesproken kwetsbaar- buiten- en stilte gebied al het gemotoriseerde verkeer te verbieden (m.u.v. bestemmingsverkeer); 
 • Funverhuur; scooters, tuktuks, buggy’s etc. alleen nog elektrisch toe te staan (m.i.v. 2026);
 • Toertochten van meer dan 25 gemotoriseerde voertuigen niet meer toe te staan. (Evt. alleen middels aanvragen van een vergunning); 
 • De overlast van fietsers, mountainbikers en wielrenners te bestrijden door betere handhaving op verkeersregels en te kijken naar het aantal toegestane evenementen per jaar;

En gaat over tot de orde van de dag,

 

PRO Gulpen-Wittem

Jack Cremers

Lodewijk Duyvendak

René Nijssen

Sacha Vos