Raadsvergadering 24 oktober 2019

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.


De agenda

Op 26 september stonden de onderstaande punten op de agenda, de dikgedrukte agendapunten zijn besproken in de gemeenteraad en worden hieronder verder besproken. Bekijk ook de volledige agenda en alle bijbehorende stukken op de website van de gemeente.

 • Bestuursrapportage 2019
 • Centrumregeling verwerving Wmo ondersteuning en Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland 2019
 • Beleidsplan Sociaal Domein
 • Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022
 • Initiatiefvoorstel voorbereidingsbesluit Nieuwstraat/Burggraverweg
 • Initiatiefvoorstel ontslag burgerfractieleden

Afscheid Ineke - fractie PRO

De vergadering van 24 oktober begon voor PRO heel ongelukkig met de verklaring van Ineke van der Laan dat ze de fractie per direct verlaat. De reactie van fractievoorzitter Jack Cremers:

 

Voorzitter, wij betreuren de gang van zaken. Uiteraard kan ik niet ontkennen dat er een meningsverschil was tussen mevrouw van der Laan en de rest van de fractie, maar het is toch een grote klap daardoor een van onze oprichters te verliezen.

 

De positieve kant is dat zij uitspreekt achter het coalitieakkoord te blijven staan, waar zij overigens ook persoonlijk een grote bijdrage aan heeft geleverd en het college te blijven steunen. De tijd zal leren hoe wij hier als coalitie samen met haar mee kunnen omgaan.

 


Hierna begon de feitelijke vergadering waarbij het initiatiefvoorstel van de oppositie naar voren was geschoven.


Initiatiefvoorstel voorbereidingsbesluit Nieuwstraat/Burggraverweg

Verworpen (Voor: CDA, Fractie Franssen)

De vooraf door het college gegeven reactie was het initiatief te ontraden. Ook de reacties van Balans en PRO gingen in die richting, vooral omdat het tot karakteristiek bestempelen van de woningen buiten de eigenaar om niet leidt tot een bevredigende oplossing.

 

De bijdrage van ons raadslid Sacha Vos:

 

Ik ben blij dat dit onderwerp weer een keertje op de agenda staat. Het is namelijk een onderwerp dat als het zwaard van Damocles al jaren boven het hoofd van de bewoners hangt.

 

Het initiatief voorstel is sympathiek en ik wil de bewoners hartelijk danken voor de gastvrijheid. Tijdens ons bezoek aan enkele woningen werd wederom duidelijk dat iedereen geïnvesteerd heeft in de woning om er een eigen paradijs van te maken. Veel mensen wonen er al een half mensenleven en de sociale cohesie is groot.

 

Zoals ik eerder al aangaf is het voorstel sympathiek maar wij kunnen hier niet achterstaan. Het legt zoveel beperkingen op dat er in de toekomst bijna geen mogelijkheden zijn. Want dat deze huizen niet het eeuwige leven hebben en tegen het eind van hun levenscyclus aanlopen is duidelijk.

 

Wij vinden het jammer dat de initiatiefnemers vooraf geen contact hebben gezocht met Krijtland Wonen. Zonder vooroverleg een voorstel indienen dat beperkende regels oplegt voor toekomstige ontwikkelingen geeft een groot wantrouwen aan. Dit wantrouwen biedt geen fundament voor een duurzame relatie met de nieuwe Woningcorporatie.

 

Krijtland Wonen is een nieuwe organisatie n.a.v. een fusie tussen Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen. Van twee organisaties één maken en een gezamenlijk beleidsplan schrijven is een hele klus maar wij zien hier wel DE mogelijkheid.

 

Wij roepen dan ook op tot een gezamenlijk overleg tussen de bewoners, Krijtland Wonen, en dan de heer Kostons die verantwoordelijk is voor het nieuwe beleid en de directeur de heer Jos Lambrichts, en het College. Waar in gezamenlijk overleg knopen doorgehakt gaan worden zodat de inwoners weten wanneer er wat gaat gebeuren ipv dat het op dit moment op een sterfhuisconstructie lijkt.

 

Er moet RUST, duidelijkheid en zekerheid komen. Onderwerpen die op de agenda besproken kunnen worden zijn:

 • Termijn van afbraak en nieuwbouw
 • Percentage sociale huurwoningen in de nieuwbouw
 • Hoe gaat de nieuwbouw eruit zien?
 • Eerste rechten aan de huidige bewoners
 • Bieden van faciliteiten voor zowel mensen die willen verhuizen als mensen die al dan niet willen terugkomen.

PRO Gulpen-Wittem zal altijd naar de verbinding en de dialoog zoeken. Wij zijn ervan overtuigd dat als alle partijen samen gaan zitten met een open blik, indien nodig wat water bij de wijn doen, er een prachtig en breed gedragen plan zal komen te liggen.

 

Nadat de wethouder had toegezegd dat hij zijn rol zou nemen in het te voeren overleg tussen woningstichting en bewoners werd het initiatief van Fractie Franssen en CDA met 8 tegenstemmen verworpen. Dit wil nog zeker niet zeggen dat de huisjes nu op korte termijn worden gesloopt, maar wel dat er meer zekerheid komt voor de bewoners over waar ze aan toe zijn.


Bestuursrapportage 2019

Aangenomen (Voor: PRO, Balans)

Een overzicht van de stand van zaken van de lopende begroting in een boekwerkje samengevat met de kleuren van een stoplicht: op zich best verhelderend.

 

Rood: stop, problemen; oranje: let op, hier is iets aan de hand, mogelijk stoppen; groen: doorrijden, het project loopt.

 

Toch waren er vooral over dat groen nogal wat opmerkingen en werd er gepleit voor meer tinten groen om aan te geven hoever een en ander is. Eigenlijk niet echt logisch, want ook bij een stoplicht bestaat een beetje groen niet! Het wil niet zeggen dat de eindstreep is behaald maar dat de ontwikkeling doorgaat.

 

Onze fractievoorzitter Jack Cremers sprak de volgende eerste termijn uit:

 

Vandaag behandelen we de eerste versie van de Be-Rap. Laten we even voorbij gaan aan de ongelukkige afkorting die je eerder op de prijslijst van een snackbar zou verwachten en

kijken naar de achtergrond.

 

Al weer heel lang geleden, in de vorige coalitieperiode namelijk, zijn we op initiatief van de

toenmalig fractievoorzitter van de Fractie Franssen, Roel Ronken, teruggegaan van 2 tussentijdse rapportages naar één. Een jaar geleden echter bij de eerste zomernota van dit nieuwe college ontstond er toen nogal wat verwarring en een ongelukkig verlopen behandeling in de raad.

 

Gelukkig leidde dat wel bij allen tot nieuwe inzichten: bij ons college

staat voorop de raad te bedienen, maar de raad moet wel zelf aangeven op welke wijze zij bediend wenst te worden. De sessies verbetering P&C cyclus waren hiervan het gevolg, waarin alle partijen constructief hebben gewerkt om tot de gewenste aanpassingen te komen. Deze bestuursrapportage is daarvan het gevolg: historisch gezien nog wel een financieel stuk, maar toch feitelijk meer een afspiegeling van de inhoudelijke stand van zaken: wat was er in de begroting toegezegd en hoever staan wij daar op dit moment mee?

 

Het leverde een helder boekwerkje op, met een enigszins speelse “stoplicht” indeling waarbij het licht praktisch nergens op rood staat; discussie was er wel nog tijdens de auditvergadering of er niet meer tinten groen gebruikt hadden moeten worden. Maar zoals gezegd: dit is de eerste, de sessies in de auditcommissie zullen een vervolg krijgen, dus aanvullingen en verbeteringen zullen er zeker komen, in ieder geval als we hierin net zo

coöperatief blijven doorwerken.

 

Onze fractie kijkt met tevredenheid naar de getoonde inhoud waarin het college aantoont op de goede weg te zijn, en ook vanuit de burgers is dat

te horen en in de straten te zien; momenteel natuurlijk vooral hier in Gulpen zelf. Aandachtspunt is wel dat deze rapportage nu wel heel dicht zit op de begrotingsbehandeling van 7 november waar in de algemene beschouwingen aan het begin van de vergadering normaal ook, na een korte terugblik, gekeken wordt naar de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen.

 

Daarom, voorzitter, houd ik het vandaag kort: we bedanken het

college en de organisatie voor het werk dat in deze tussentijdse rapportage is gestopt en kunnen tevreden constateren dat we in grote lijnen op de goede weg zijn.

 

De oppositie stemde uiteindelijk tegen de 'be-rap', eigenlijk vreemd om te stemmen tegen een feitelijke situatie, maar ook dat is politiek, blijkbaar...


Beleidsplan Sociaal Domein

Aangenomen (Unaniem)

Daarna kwam het raadsvoorstel beleidsplan Sociaal Domein, hierbij was Lodewijk Duyvendak onze woordvoerder. Zijn bijdrage startte met een groot compliment richting beleidsmedewerkers en alle andere betrokkenen die de afgelopen maanden vele dagdelen en avonden hebben gewerkt aan het beleidsplan. Ieders bijdrage is verwerkt in het ter stemming voorliggende document.

 

Onze fractie sprak de wens uit in een volgende versie een aparte paragraaf te wijden aan het eenzaamheidsprobleem en wij deden nóg een tekstuele aanbeveling. Andere fracties sloten zich hierbij aan en portefeuillehouder Marion van der Kleij omarmde het verzoek, sterker nog: zij kwam gelijk met een concreet voorstel.

 

Verder werd het woord gevoerd door Ineke van der Laan namens zichzelf en door Ruud van Bremen namens Balans.

 

Na de reactie van wethouder Marion van der Kleij werd het voorstel unaniem aangenomen. Datzelfde gold voor het raadsvoorstel beleidskader Jeugd Zuid Limburg; ook een hamerstuk dus ook unaniem aangenomen.


Heb je vragen/opmerkingen of wil je reageren op dit verslag? Neem dan contact met ons op, of reageer hieronder of op Facebook.

Reactie schrijven

Commentaren: 3
 • #1

  Theo Flipsen (woensdag, 06 november 2019 21:07)

  Wanneer word de onhoudbare situstie wezelderweg 24-32 eens onder de loupe genomen??????

 • #2

  Theo Flipsen (dinsdag, 26 november 2019 15:24)

  Tot nu nog geen contact mogrlijk met de fractie PRO, geen telefoonnummer geen mobiel nummer en ook geen e-mail addres.

 • #3

  PRO Gulpen-Wittem (dinsdag, 26 november 2019 19:52)

  Beste Theo,

  Onder de knop 'Contact' hierboven op de website vind je de contactgegevens (o.a. een e-mailformulier of een e-mailadres om direct je bericht te versturen). Als je daar jouw eigen contactgegevens mee doorgeeft, zorg ik dat één van de fractieleden contact met je opneemt.

  Vriendelijke groet,

  Martijn