Raadsvergadering 27 februari 2019

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.


De agenda

Op 27 februari stonden de onderstaande punten op de agenda, de dikgedrukte agendapunten zijn besproken in de gemeenteraad en worden hieronder verder besproken. Bekijk ook de volledige agenda en alle bijbehorende stukken op de website van de gemeente.

  • Raadsvoorstel ruimte voor ruimte woningen Cartils
  • Initiatiefvoorstel bestuursopdracht strategische visie
  • Motie Wielderhoes (Balans)

Initiatiefvoorstel bestuursopdracht strategische visie

Unaniem aangenomen

Anders dan gebruikelijk werd dit voorstel niet gedaan door het College van B&W, maar door een stuurgroep waarin, naast ambtenaren, ook raadsleden zitting hebben. Namens hen voerde meestal de burgemeester het woord, maar ook onze PRO fractievoorzitter Jack mengde zich als stuurgroeplid in het debat.

 

Namens onze fractie sprak kersvers raadslid Lodewijk Duyvendak. Zoals reeds aangekondigd in het sprekersplein dat zoals altijd was voorafgegaan aan de raadsvergadering, stelde hij voor om het stappenplan om te komen tot een nieuwe strategische visie op onderdelen aan te passen. Dit moet dan tot een beter resultaat leiden met meer betrokkenheid vanuit de raad.

 

De bestaande strategische visie, opgesteld in 2009 met behulp van twee adviesbureaus, is feitelijk een dode letter gebleken, want hij staat vol holle frasen en loze kreten.

 

Het deed ons deugd dat minstens twee andere fracties eveneens bereid bleken om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen in het strategievormende proces. De stuurgroep gaat nu aan de slag met de gedane voorstellen. Afgesproken is ook dat de raad binnenkort kaders zal stellen voor onze strategische visie, wellicht al op 28 maart.

 

Recent is bovendien een studie verschenen van Luc Soete die volgens onze fractie een uitstekend vertrekpunt kan vormen voor de nieuwe strategische visie (2020 – 2030). Het rapport van Soete gaat over het Zuid-Limburgse (groene) middengebied (9 kleinere gemeenten waaronder Gulpen-Wittem). Volgens PRO is dat positief, want je kunt niet vooruitkijken zonder ook om je heen te kijken. Raadsleden van alle gemeenten ontmoeten elkaar op 11 maart a.s. om in gesprek te gaan over dit rapport.


Motie Wielderhoes (Wijlre)

Aangenomen (PRO, Balans)

Balans wenste het college opdracht te geven in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van het Wielderhoes en haar gebruikers én alvast geld te reserveren voor een grondige opknapbeurt. Ondanks het sympathieke karakter van deze motie ontstond er een nare woordenstrijd tussen Balans en beide oppositiepartijen, waarbij persoonlijke aanvallen niet geschuwd werden.

 

Allereerst was het CDA verbolgen over het feit dat hun logo niet bovenaan de motie geprint was, aangezien zij ook inbreng in deze motie hadden. Er bleek namelijk een subsidieaanvraag bij de provincie te zijn gedaan waarbij co-financiering vanuit de gemeente werd toegezegd.

 

Verantwoordelijk wethouder Houben gaf vervolgens aan dat stichting Wielderhoes in dat geval, en ook omdat de gemeente eigenaar is van het pand, toch op zijn minst de gemeente had moeten betrekken. Ook gaf hij aan, in opdracht van de raad, sinds eind vorig jaar bezig te zijn met een inventarisatieronde accommodatiebeleid, waarbij alle gemeenschapsvoorzieningen in Gulpen-Wittem aan bod komen. Wél had de wethouder sympathie voor stichting Wielderhoes aangaande hun burgerparticipatie én andere elementen van de ingediende motie. Wethouder Houben verzocht daarom de motie aan te passen vooraleer deze in stemming te brengen.

 

Na schorsing van de vergadering én aanpassing van de motie werd deze opnieuw ingediend. Daarop draaide het CDA ineens als een blad aan een boom en was faliekant tegen de motie! Bovendien was volgens Fractie Franssen de uitleg van de wethouder helder en deze motie volledig overbodig. Beide fracties richtten hun pijlen op Balans waarbij de toon van het debat ernstig verhardde.

 

Onze fractie zat erbij en keek ernaar. Jack Cremers deed op enig moment nog een verzoeningspoging met te zeggen dat de aangepaste motie niet meer was dan een aanmoediging aan de wethouder om zijn werkzaamheden voort te zetten, maar dit was tevergeefs. CDA en Fractie Franssen stemden tegen. PRO stemde voor omdat wij de motie van coalitiepartner Balans van harte ondersteunen, en om het Wielderhoes steun te betuigen.


We moeten helaas constateren dat oude tegenstellingen nog steeds aan constructieve samenwerking in de weg staan. Gelukkig lukt het ons nog steeds om buiten deze spelletjes te blijven. Wij willen immers uitstralen dat het anders kan in Gulpen-Wittem.

 

Heb je vragen/opmerkingen of wil je reageren op dit verslag? Neem dan contact met ons op, of reageer hieronder of op Facebook.

Reactie schrijven

Commentaren: 0