Raadsvergadering 31 januari 2019

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.


De agenda

Op 31 januari stonden de onderstaande punten op de agenda, de dikgedrukte agendapunten zijn besproken in de gemeenteraad en worden hieronder verder besproken. Bekijk ook de volledige agenda en alle bijbehorende stukken op de website van de gemeente.

 • Herinrichting van de Looierstraat/Gulp (Centrumplan)
 • Moties gebouw Sophianum Nijswiller:
  • Balans/PRO
  • CDA/Fractie Franssen
 • Afscheid raadslid de heer M.M.W.A. Dols
 • beëdiging raadslid de heer M.L. Duyvendak
 • Sluiting

Agenda en vragenhalfuurtje

Het was goed om te zien, dat de tribune overvol was. Natuurlijk vanwege de agenda, waarop (na o.a. de IJsboerderij in Wijlre en ALP in Nijswiller) wederom een langlopend dossier geagendeerd was, maar ook bedoeld als steunbetuiging voor de wisseling van de wacht van 2 PRO-raadsleden.

 

Voorafgaand aan de vergadering werd het vragenuurtje gehouden. Het CDA wilde de voortdurende parkeerproblematiek bij het Dr. Ackenshuis aan de orde stellen. Fractie Franssen vroeg aan het college waarom ze niet aan de slag gingen. Wethouder Last (Balans) antwoordde dat er gesprekken geweest zijn met Sevagram, maar dat er momenteel onderzoek gedaan wordt naar de grootste pieken in de vraag naar parkeerplekken. Ook de diverse (on)mogelijkheden worden op een rij gezet. Hij kreeg als nieuwe wethouder te maken met een erg ongelukkig gesitueerd Dr. Ackenshuis en wil liever eerst alle opties goed overwegen alvorens aan het werk te gaan. Deze visie wordt gesteund door de coalitie.

 

Een speciale rol speelt de parkeergarage van Sevagram, vroeger was die wel gedeeltelijk beschikbaar, nu niet meer. Raadslid Laheij (CDA) vroeg dan ook aan de wethouder om ook de eigen rol van Sevagram mee te nemen in de gesprekken.

 

De wethouder zegde toe dat hij dit gaat doen en dat er zo spoedig mogelijk een plan van aanpak op tafel zal liggen.


Aanvullend krediet voor de herinrichting van de Looierstraat/Gulp (Centrumplan)

Unaniem aangenomen

Zoals al gebleken was tijdens het sprekersplein was over dit punt geen politiek vuurwerk meer te verwachten.

 

PRO (althans het GroenLinks-deel daarvan) had voorheen grote bezwaren tegen het plan, omdat het kant en klaar en zonder belangenafweging werd 'gedropt' door het vorige college. Vooral de ongewisse financiële onderbouwing van het plan was hen een doorn in het oog.

 

Jack Cremers complimenteerde wethouder Last (Balans) met het binnenhalen van €300.000 extra subsidie van de Provincie Limburg en €225.000 van het Waterschap. Piet Franssen benadrukte immers na zijn verkiezingsnederlaag, dat dat toch vooral zíjn kunstje was.

 

Nu het plan financieel beter onderbouwd is, wilde de fractie PRO zeker instemmen met de kredietverstrekking, die nu gelukkig een stuk lager is. Het centrum van Gulpen mag wel opgeknapt worden. PRO vroeg de wethouder wel nadrukkelijk om ook tijdens de komende werkzaamheden in overleg te gaan c.q. rekening te houden met de omwonenden, betrokken ondernemers en zeker ook  met de  vertegenwoordigers van de marktlieden, die het toch al moeilijk hebben. De wethouder zegde dit toe.

Coalitiepartner Balans was het hiermee eens. Zij vindt het toch wel een groot bedrag voor één kern, maar in deze fase moet het plan doorgaan. Zij vroeg om in het plan als extra aandachtspunt de 'groene aankleding' van de straat te bekijken, bv. bloembakken zoals in Simpelveld. Die laatste suggestie werd niet door iedereen gedeeld… wel het groen, maar dan anders.

 

Fractie Franssen was natuurlijk voor het plan en het extra krediet. Er was tenslotte 40 jaar niets gedaan aan het centrum (dit is niet helemaal correct, de markt werd zo’n 30 jaar geleden opgeknapt en bij de nieuwbouw aan beide zijden van de Looierstraat werd ook de straat al opgewaardeerd).

 

Raadslid Piet Franssen wilde nog wel vermeld zien, dat hij in feite die €300.000 al binnengehaald had en dat hiervan vast een verslag moest zijn.

 

Toch vreemd dat dit niet aan de orde kwam in de eerdere raadsvergadering in oktober waarbij om een extra krediet gevraagd werd en dat dit verslag niet op het bureau van de nieuwe wethouder beland is bij de overdracht…

 

Het CDA tenslotte, was erg positief over de gang van zaken, zodat er een unaniem en positief besluit kwam over de kredietverstrekking.

 

Wethouder Last benadrukte dat aan de extra subsidie van de Provincie de voorwaarde verbonden was om fase 2 van het centrumplan (Rosstraat etc.) ook daadwerkelijk uit te voeren. Hiervoor is 1,2 miljoen euro beschikbaar. Hij beloofde de raad, dat een plan ook voor máximaal dat bedrag uitgevoerd gaat worden. Zo spoedig mogelijk gaat hij aan de slag met zijn ambtenaren om tot een ontwerp te komen, waarbij inspraak van betrokken burgers en ondernemers zeker mogelijk én wenselijk is.


Moties over de locatie Nijswiller van het Sophianum

Gecombineerd als 1 motie: unaniem aangenomen

Beide moties gingen over het scholencomplex in Nijswiller, vanwege tijdgebrek was er onvoldoende gelegenheid om vóóraf te overleggen. Maar partijen waren bereid om tijdens de vergadering te bekijken of de moties in elkaar te schuiven waren en… om de toehoorders op de tribune ter wille te zijn, dit zonder schorsing te doen, maar in de openbaarheid. Heel positief!

 

Alle partijen maken zich zorgen over dit complex, nu het plan van ALP niet doorgaat. Het gebouw alleen maar slopen kost een hoop geld, terwijl de kern Nijswiller smeekt om een gemeenschapsruimte voor de verenigingen en om wat 'meer leven in de brouwerij'.

 

Voor het alternatief om de voetbalkantine op te knappen is ook veel geld nodig. Bovendien sluit café 'A gen Baag' over enkele maanden haar deuren.

 

Een aantal ideeën werden genoemd in de moties en de toelichting: extra woningen, misschien een zorgcomplex met een restaurant/winkeltje? Of een toeristisch informatiepunt met horeca voor het Heuvelland, zoals bv. op de Brunssummerheide?

 

Anderzijds gingen er stemmen op (bij PRO en Balans) om juist 'out of the box' te denken en bijvoorbeeld een prijsvraag uit te schrijven om tot nieuwe en inspirerende ideeën te komen. PRO en Balans hadden daar wel €50.000 voor over.

Wethouder Last (Balans) antwoordde dat hij zeker aan de slag wil om een goede oplossing te vinden. Woningbouw op die plaats is echter niet vanzelfsprekend, daar is overleg voor nodig. Bovendien is het onduidelijk wat de stichting ALP gaat doen. In beroep? Zij hebben tot medio 2020 een eerste recht op invulling van het complex, willen zij nog in enigerlei vorm meewerken?

 

Beide betrokken wethouders, Last (Balans) en Houben (PRO), die betrokken is vanwege de ruimte voor de verenigingen, gaan het gesprek hierover aan met de stichting ALP. Wethouder Houben beloofde zijn best te doen om voor de verenigingen onderdak te waarborgen.

 

Alle fracties kwamen tot één gezamenlijke motie waarin zij de wethouder vragen:

 • snel naar een goed plan voor “Nijswiller Oost” te zoeken
 • daarbij de genoemde ideeën mee te nemen, maar ook ruimte te laten voor nieuwe en creatieve ideeën
 • daarvoor €50.000 euro beschikbaar te stellen, vanuit de algemene reserve.

Afscheid van ons raadslid Martijn Dols

Vanwege een verhuizing i.v.m. zijn werk naar Beek, buiten de gemeente, mag Martijn geen deel meer uit maken van de gemeenteraad Gulpen-Wittem, zodat hij al na korte tijd afscheid moet nemen.

 

Burgemeester Nicole Ramaekers benadrukte in haar speech dat zij hem in die korte tijd toch al had leren kennen als een zeer betrokken en positief raadslid, die ook de wat minder 'fancy' thema’s wilde aanpakken. Met een bos bloemen bedankte zij hem voor zijn inzet en de prettige contacten.

 

Jack Cremers sprak namens PRO over een groot verlies voor de jonge partij, waaraan Martijn vanaf het begin vanuit zijn PvdA-achtergrond een geweldige bijdrage heeft geleverd. Zowel qua inhoudelijke input als voor het hele media en PR gebeuren heeft de partij veel aan hem te danken. Martijn is ook iemand die het dualisme (tussen raad en college) steeds hoog in het vaandel heeft staan. Gelukkig blijft hij als bestuurslid nog betrokken bij PRO.

 

Veel dank Martijn en ook een lekker regionaal smulpakket mét VVV-bon als stoffelijke blijk daarvan.

 

Martijn nam zelf ook het woord en vertelde dat hij zich altijd thuis heeft gevoeld in Gulpen en dat hij veel plezier heeft beleefd aan het meedenken en doen bij het opstarten van PRO. Hij bedankte naast de fractiegenoten van PRO ook zijn 'oude makkers' van de PvdA-afdeling, daarnaast de ambtenaren en het college van B&W, van wie hij veel medewerking had ondervonden en heel wat geleerd had. Hij wenste de raad een mooie toekomst toe in goede samenwerking.

 

Gelukkig heeft Lodewijk Duyvendak, die al een tijd heel actief is als burgerfractielid zich bereid verklaard om de opengevallen plaats van Martijn in te nemen. Dus op naar:


Beëdiging van ons nieuwe raadslid Lodewijk Duyvendak

Voor het onderzoek van de geloofsbrieven werd volgens het protocol een heuse commissie benoemd van 3 personen vanuit de andere 3 fracties. Nadat de leden zich enige tijd teruggetrokken hadden verklaarde Fon Kistermann (CDA) namens hen, dat de geloofsbrieven in orde waren bevonden en dat er dus niets in de weg stond om Lodewijk Duyvendak als raadslid te beëdigen.

 

Dit werd vervolgens gedaan door de burgemeester, die daarbij vertelde, dat zij hem in zijn functie als voorzitter van het sprekersplein al had leren kennen als een persoon die goed kon luisteren en gericht was op samenwerking.

 

Na alle speeches wilde Lodewijk deze keer de aandacht aan Martijn laten en niet zelf aan het woord komen, maar zijn start vieren met een glas PROsecco in de raadszaal voor alle aanwezigen. De aanwezige leerlingen werden (NIX18) door de burgemeester voorzien van een lekker glas fris.

 

Ook voor Lodewijk bloemen en een smulpakket. PROficiat Lodewijk en veel succes!


Sluiting

Na de formele sluiting was er gelegenheid om de beide raadsleden persoonlijk te bedanken of feliciteren met een hapje en een drankje erbij.


Het was een bijzondere vergadering. Wederom een belangrijk, langlopend project op de agenda, waar de partijen het unaniem over eens werden. Daarnaast een volle tribune die het afscheid van een PRO-raadslid zagen, alsook de beëdiging van het nieuwe raadslid van onze partij.

 

Heb je vragen/opmerkingen of wil je reageren op dit verslag? Neem dan contact met ons op, of reageer hieronder of op Facebook.

Reactie schrijven

Commentaren: 0