Raadsvergadering 29 november 2018

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.


De agenda

Op 29 november stonden de onderstaande punten op de agenda, de dikgedrukte agendapunten zijn besproken in de gemeenteraad en worden hieronder verder besproken. Bekijk ook de volledige agenda en alle bijbehorende stukken op de website van de gemeente.

  • principeverzoek landschapscamping Terzieterweg 17 Epen
  • Pendile Eys
  • aanmelding experiment centraal tellen van de stemmen

Landschapscamping Terzieterweg 17 Epen

Unaniem aangenomen

Camping Alleleijn had al 2 maal eerder op de agenda gestaan maar nu lag er een raadsvoorstel dat door de twee verantwoordelijke wethouders - Houben (PRO) voor toerisme en Last (Balans) voor Ruimtelijke Ordening - goed was voorbereid en met de betrokken ondernemer was besproken. Deze keer werd het besluit dan ook raadsbreed gesteund waarbij wel nog wat aandachtspunten voor het vervolg werden meegegeven.

Feitelijk hoorde het verzoek niet bij de raad thuis, het gaat namelijk over een principeverzoek, een specifieke bevoegdheid van het college. Toch is het goed gebleken er in de raad over te praten, aangezien achter dit verzoek een wereld schuil ging van toezeggingen, moties en gewenste maar ook ongewenste ontwikkelingen in de kampeerwereld binnen onze gemeente.

 

Wat in ieder geval door deze casus duidelijk geworden is, is dat ons hele kampeerbeleid hard toe is aan herziening omdat na de vaststelling in 2010 de beloofde evaluaties uitgebleven zijn en zodoende ook de handhaving niet van de grond is gekomen. Ons college is reeds opgedragen hier werk van te gaan maken en dat is ook toegezegd.

 

PRO Gulpen-Wittem is heel tevreden over de knip die in het verzoek is gemaakt om de vraag naar camperplaatsen los te koppelen van het tweede deel, de trekkershutten. De camperplaatsen mogen er nu komen, de trekkershutten niet.

 

Los van de vraag of die trekkershutten er ooit mogen komen (we zijn blij met de toegezegde optie Terziet speciaal onder de loep te nemen) staat PRO Gulpen-Wittem er absoluut niet op te wachten dat hier natuur voor opgeofferd wordt, dus de voorgestelde plek was voor ons toch al onbespreekbaar. Ruimte creëren op de plek van bestaande opstallen klinkt al veel sympathieker.

 

 

Daarnaast de ondernemerskant, ook daar wil PRO Gulpen-Wittem oog voor hebben: twee jonge ondernemers die er zin in hebben, we hebben dat tijdens een bedrijfsbezoek kunnen zien. Zij mogen niet de dupe worden van fouten in het verleden waar zij waarschijnlijk slechts deels bij betrokken waren. Laat hen alvast verder gaan, vooruitlopend op het nieuwe beleid de weg naar kwaliteitsverbetering in te slaan, met oog voor het unieke landschap en respect voor de omgeving en de omwonenden in dit unieke stukje van onze gemeente.

 


Pendile Eys

Unaniem aangenomen

Bekijk ook:

De Limburger, 2 december 2018 - 'Gulpen Wittem koopt terrein Pendile in Eys toch voor 3,5 ton'

 

Het belangrijkste voorstel op de agenda was de Pendile in Eys, een al meer dan 10 jaar lopende zaak waarin de onderhandelingen muurvast waren komen zitten. Wethouder Last legde daarom verschillende keuzescenario’s aan de raad voor; een werkwijze die op onze steun kon rekenen, want hoewel al snel bleek welke kant de zaak op zou gaan, vinden wij het als PRO wel heel belangrijk dat in de raad en dus tijdens de raadsvergadering over dergelijke belangrijke keuzes gedebatteerd wordt.

 

Hoewel de voorgeschiedenis in dit dossier voor de verschillende fracties heel verschillend is geweest kwam er deze keer toch een eensluidend besluit uit om het betreffende terrein over te nemen van de woningvereniging en vooral om voor de verdere afhandeling een duidelijke positie in te ruimen voor de omwonenden en de zelfsturing om met steun van de bond Heemschut voor een historisch verantwoorde maar breed gedragen oplossing te zorgen.

 

Onze fractievoorzitter Jack Cremers voerde het woord over dit punt:

 

"Het oude college bestaat niet, hoewel het door omstandigheden anders voelt is het de juridische werkelijkheid: op 31 mei hadden wij aan het begin van de avond een college en aan het eind van de avond ook.

En van een college verwachten wij daadkracht en niet, we hoorden die opdracht 3 weken geleden verschillende keren, achteroverleunen met de hand op de knip.

 

In deze opvatting, voorzitter, passen geen langlopende dossiers. En toch zijn ze er, voorliggend Pendile-dossier is er een pregnant voorbeeld van. Een dossier dat in zijn verschillende verschijningsvormen al een meer dan tienjarige geschiedenis heeft en al aan zijn vijfde portefeuillehouder toe is. Een dossier ook dat volledig parallel loopt met mijn politieke loopbaan want begonnen als wat Jan Engelen destijds noemde, lid van de actiegroep, via mijn entree in de gemeentepolitiek bij GROEN!, vervolgens bij GroenLinks en dus nu als lid van PRO Gulpen-Wittem in deze coalitie, van 1 naar 3 naar 5 zetels, wat dat betreft mag dit dossier nog wel wat aanhouden.

 

Maar voorzitter, dat is zeker niet onze intentie: vandaag zal er een stap gezet moeten worden, een pijnlijke stap omdat er veel overheidsgeld mee gemoeid zal zijn. Nog pijnlijker als wij ons realiseren dat wat er vandaag voorligt door mij precies 3 jaar geleden ook al zo voorgesteld is en dat er dus 3 jaar zinloos verloren zijn gegaan. Daar komt nog bovenop dat het prijskaartje intussen 2 ton hoger is geworden, want helaas, die hand op de knip, ook toen al.

 

Kijken we dan naar de andere partij in dit dossier, sinds zij het belang hebben overgenomen van de familie Engelen, de woningvereniging Wonen-Wittem: overvragen zij dan niet? Persoonlijk denk ik van wel, en met mij heel wat burgers die ik hierover gesproken heb. Zij zijn immers de ondernemer waar het ondernemersrisico hoort te liggen en door hun onwrikbare opstelling brengen zij de overheid op te hoge kosten; dit lijkt me ook geen fijn uitgangspunt in de latere zaken die wij als gemeente in het vervolg nog met deze woningvereniging zullen moeten doen. Maar anderzijds ook weer begrijpelijk  omdat in de voorliggende periode ons college zich even onwrikbaar heeft opgesteld; bij blufpoker zijn er nu eenmaal winnaars en verliezers. Helaas zijn in dit geval de verliezers altijd de burgers, of dat nu de huurders zijn in het ene geval of zoals nu de inwoners van onze gemeente.

 

In de ons voorgelegde scenario’s blijkt scenario 2 niet reëel en wordt bij scenario 3 de blufpoker doorgezet. Dat laatste lijkt ons niet wenselijk gezien het voortraject, wij willen niet dat ons college als onbetrouwbare overheid weggezet zal worden.

 

 

Daarmee komen we bij de grootste slachtoffers van deze tragedie, de inwoners van Eys die al sinds 2009 leven met een oude dorpskern waar het hart uitgerukt is; inmiddels zolang dat het begint te wennen: maak er maar een parkje van hoor ik al, grasveldje, wat struiken; niet bepaald wat je bij een historische kern verwacht. Vandaag nemen we mogelijk een eerste grote horde: door middel van aankoop kunnen wij zelf beslissen over het vervolg. En in dat vervolgtraject zal er nu echt een grote rol zijn weggelegd voor de omwonenden en de zelfsturing, die ook nu weer op onze tribune aanwezig zijn.

 

Er zal echter nog heel wat water door de Eyserbeek stromen voordat we dit dossier kunnen sluiten, ik kan alleen maar hopen dat er dan ook water stroomt uit de dorpspomp, dan weten we tenminste weer waarom dit dossier de naam Pendile draagt."


Aanmelding experiment centraal tellen van de stemmen

Unaniem aangenomen

Gulpen-Wittem gaat deelnemen aan een experiment met het centraal tellen van stemmen tijdens de verkiezingen in 2019. Dit zou rustiger en overzichtelijker lopen, en minder ruimte laten voor fouten bij het tellen.

 

Dit voorstel werd unaniem aangenomen, zodat in maart 2019 voor het eerst op een centraal punt in onze gemeente de stemmen geteld gaan worden.


Heb je vragen/opmerkingen of wil je reageren op dit verslag? Neem dan contact met ons op!

Reactie schrijven

Commentaren: 0