Raadsvergadering 27 september 2018

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.


De agenda

Op 27 september stonden de onderstaande punten op de agenda, de dikgedrukte agendapunten zijn besproken in de gemeenteraad en worden hieronder verder besproken. Bekijk ook de volledige agenda en alle bijbehorende stukken op de website van de gemeente.

  • Bestemmingsplan Slenakerweg 5 Gulpen
  • Centrumregeling Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019
  • Benoeming lid en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur BsGW
  • Rapport Rekenkamercommissie Stimuleringsmaatregelen Gulpen-Wittem
  • Beschikbaar stellen budget waarnemend griffier
  • Instellen stuurgroep strategische visie
  • Motie CDA en Fractie Franssen: vissterfte Geul
  • Motie raadsbreed: voetbalveld Eys

Bestemmingsplanwijziging Slenakerweg 5

Unaniem aangenomen

Er is een bestemmingswijziging nodig voor het verbouwen van de oude recreatieruimte tot 2 recreatiewoningen voor recreanten die zorg nodig hebben, zodat zij samen met hun begeleiders ook op vakantie kunnen. Met deze wijziging werd unaniem ingestemd, omdat deze prima past binnen de Citta Slow-gedachte: Kwantiteit maakt plaats voor kwaliteit en diversiteit. PRO wenst de nieuwe generatie ondernemers bij Pinckers veel succes met hun plannen, mogelijk kan deze bedrijfsfilosofie ook anderen inspireren. 

 


Centrumregeling Jeugdhulp regio Zuid-Limburg

Unaniem aangenomen

Waar gaat het om?

Er zijn veel zorgaanbieders en iedere gemeente moet de juiste zorg bieden op basis van hun zorgplicht. Via de Centrumregeling werken alle 18 Limburgse gemeenten samen bij de inkoop van Jeugdzorg.

 

In Maastricht zit het inkoopteam van 24 professionals dat afspraken maakt met ongeveer 200 zorgaanbieders. Zij sluiten contracten af en volgen de uitvoering door deze aanbieders. Er zijn pilots (o.a. gezinshuizen) en gesubsidieerde mogelijkheden. Gemeenten hebben dus een redelijk grote maar wel beperkte keuze. Zij bepalen zelf op individueel niveau wie welke zorg krijgt.

 

De oude afspraken (2014 – 2018) lopen per 1-1-2019 af. Nieuwe afspraken zijn nodig, anders stopt de Jeugdhulp via deze centrumregeling per 1 januari. Tegenstemmen is dus eigenlijk geen optie. Het voorstel wordt dan ook unaniem aangenomen. 

 

De fractie van PRO Gulpen-Wittem plaatst hierbij wel een aantal kanttekeningen. Bij monde van raadslid Ineke worden er een aantal vragen gesteld. Is het voor Gulpen-Wittem niet slimmer om meer zelf in te kopen? Als het aan haar ligt, wordt de raad vaker geïnformeerd om beter te kunnen bijsturen als dat nodig is.

 

PRO wethouder Marion van der Kleij geeft aan dat er enkele gemeenten zijn die de komende jaren meer zelf inkopen. Of dat beter is moet nog blijken. En kleine zorgaanbieders? Zij hebben minder kans gecontracteerd te worden, maar indien nodig kan dit wel via een persoonsgebonden budget (PGB). Op 4 oktober is er een raadsconferentie over de Jeugdzorg, waarop dit onderwerp samen met de raadsleden verder wordt besproken.


Motie Vissterfte Geul (CDA en Fractie Franssen)

Niet aangenomen

Foto: Sportvisserij Nederland
Foto: Sportvisserij Nederland

In deze motie staat dat CDA en Fractie Franssen vinden dat het gemeentebestuur de gevolgen van de mestlozing in de Geul (22 augustus, Plombieres, België) zwaar heeft onderschat en dat zij willen dat het college in gesprek gaat met de visverenigingen en hen voor 5.000 euro compenseert.

 

PRO Gulpen-Wittem (Jack Cremers) legt uit dat het waterschap hiervoor verantwoordelijk is en haar verantwoordelijkheid ook heeft genomen. De verenigingen hebben al een claim ingediend voor geleden schade bij de betrokken agrariër. De Artikel 37-vragen, die Fractie Franssen op 3 september over dit onderwerp heeft ingediend, zijn op 12 september zéér uitgebreid beantwoord. De motie voegt daarom volgens PRO niets toe. Bekijk de antwoorden hier

 

Balans vindt het ondersteunen van de visclubs een leuke geste, maar nu niet aan de orde. Het college is continu in gesprek met de clubs, zo nodig krijgen ze steun uit het calamiteitenpotje. Wethouder Last (Balans) ontraadt de motie dan ook. Hij overlegt reeds met de visverenigingen en het Waterschap. De schade is fors, maar minder dramatisch als in de motie staat. Hij merkt op dat het wegspoelen van grond in de beken (uitspoelen van de akkers) een structureel aandachtspunt is. Hierdoor gaan ieder jaar veel eitjes van vissen dood.

 

In maart 2019 wordt het water opnieuw onderzocht om te kijken of er nieuwe vis kan worden uitgezet. Dan is er misschien ook een uitkomst van de schadeclaim aan de ondernemer. Een eventuele vergoeding van de gemeente is pas daarna aan de orde.


Motie Voetbalveld Zwart-Wit ’19 (Eys)

Unaniem aangenomen (na aanpassing)

Foto: S.V. Zwart-Wit '19
Foto: S.V. Zwart-Wit '19

Onder andere door de (zeer) warme zomer, heeft voetbalclub Zwart-Wit ’19 grote problemen met het speelveld. Voor het derde jaar op rij is er in deze periode sprake van een zeer slechte staat van het gras. De club loopt daardoor ook inkomsten mis, want er kan in Eys momenteel niet gevoetbald worden en moet dus opnieuw uitwijken naar elders. De velden staan op de planning voor groot onderhoud. Dus dan ook maar kunstgras zoals in Gulpen en Mechelen?

 

Fractie Franssen ziet dat als enige mogelijkheid en dient samen met het CDA en Balans een motie in om te onderzoeken of er een kunstgrasveld gerealiseerd kan worden. De club zelf speelt echter liever op echt gras.

 

Tijdens een korte schorsing wordt het kunstgras van de motie afgevoerd en daardoor kunnen alle fracties die steunen. Een waterput met een pompinstallatie biedt uitkomst. Onderzoek naar de haalbaarheid daarvan wordt door het unaniem indienen en aannemen van de aangepaste motie daadwerkelijk opgepakt.

 

PRO wethouder Guido Houben krijgt met deze motie een steuntje in de rug. Ambtenaren sloegen reeds alarm na de droge zomer. Hij is al met de voetbalclub in gesprek, al voordat de motie via de pers en online kanalen naar buiten gebracht werd.


De overige agendapunten zijn zonder bespreking (en dus unaniem) aangenomen, met uitzondering van agendapunt 9: Rapport Rekenkamer. Dat is doorgeschoven naar een volgende vergadering.

 

Heb je vragen/opmerkingen of wil je reageren op dit verslag? Neem dan contact met ons op!