BLOG: de eerste raadsvergaderingen en het aanzien van de politiek

De eerste raadsvergaderingen zitten erop voor onze nieuwe fractie. Tijd om terug te blikken dus. De reguliere raadsvergaderingen van 19 april en 31 mei vonden plaats onder bijzondere omstandigheden: nieuwe coalitie, oud college. Hieronder lichten wij de inhoud en onze standpunten toe voor de verschillende vergaderingen.


Raadsvergadering 19 april

Op 19 april stond één bijzonder onderwerp op de agenda; het principeverzoek van de landschapscamping Alleleijn. Bijzonder om verschillende redenen. Ten eerste wordt een principeverzoek meestal afgehandeld door het college, waar zulke verzoeken immers gedaan worden. Ten tweede is het kampeerbeleid - en dan met name het kamperen in Terziet - al jaren een zeer beladen onderwerp.

 

Het college vond het toch goed om dit voorstel op de valreep te agenderen. De fracties Balans en PRO waren hier niet gelukkig mee en hebben geprobeerd in plaats van dit voorstel een motie aan te nemen. Die motie zou betekenen dat er extra tijd kwam om het verzoek goed en op basis van beleid te kunnen beoordelen.

 

Op de vergadering maakte met name het CDA op felle wijze duidelijk niet van deze gang van zaken gediend te zijn, echter na een lange schorsing waarin standpunten toegelicht en uitgewisseld werden kwamen we toch met een raadsbreed gedragen aangepaste motie.

Luchtfoto van landschapscamping Alleleijn

Tevens werd de afspraak gemaakt voor dit specifieke geval de locatie te bezoeken om mogelijk op de volgende vergadering toch tot een oplossing te komen die in ieder geval aan een deel van de wensen van de ondernemer tegemoet zou komen.

 

Toen na het bezoek aan de locatie o.a. bleek dat er ook zonder nieuwe uitbreiding van de camping al een behoorlijke afwijking van het bestemmingsplan was, en instemmen met het principeverzoek ook een legalisatie zou inhouden, hebben we de afweging gemaakt dat het verzoek niet zonder nieuw Sprekersplein behandeld kon worden. De op 19 april aangenomen motie (eerst beleid duidelijk en op orde, dan pas beslissen) geldt dus ook voor dit verzoek. 


Raadsvergadering 31 mei

Op 31 mei waren er 2 raadsvergaderingen, eerst de reguliere, daarna de installatievergadering van het nieuwe college.

 

Bij de eerste vergadering werd na stemming het voorstel Alleleijn van de agenda geschrapt, vanwege de hierboven beschreven overwegingen. Verder werden alle agendapunten aangenomen.

 

De motie van CDA en Fractie Franssen ons als gemeente aan te sluiten bij de statiegeldalliantie is met algemene stemmen aangenomen.

De motie van Balans en PRO over het verdagen van de behandeling raadsvoorstel ALP leverde onbegrip op bij de oppositie, maar is wel aangenomen.

 

Hoewel het standpunt van PRO in dezen onveranderd is: wij zijn geen grote voorstander van de plannen in de huidige vorm waarbij we enerzijds het centrum van Gulpen voor veel geld opknappen maar vervolgens trachten de klandizie naar een nieuw initiatief te lokken. Ook de ondernemers in de andere kernen en omliggende gemeentes hebben nogal problemen met het voorstel zoals ook blijkt uit de ingediende zienswijzen.

 

Het is echter niet alleen ons standpunt dat tot deze motie geleid heeft maar vooral de ontstane nieuwe situatie. Naast de genoemde zienswijzen heeft ook de provincie namelijk aangegeven problemen te hebben met bepaalde onderdelen van het plan, waarop nog niet zomaar een antwoord te geven is.

 

Bovendien is de situatie in Nijswiller veranderd doordat de voetbalclub in Nijswiller helaas heeft moeten besluiten zichzelf op te heffen. Om de kantine niet leeg te laten staan, komt deze wel als mogelijke gemeenschapsvoorziening in beeld. Reden genoeg om voorlopig de behandeling te verdagen.

 

Bij deze motie deed zich nog iets bijzonders voor: na indienen vroeg de wethouder om een schorsing, hij wilde de bewoordingen van de motie aanpassen. Tijdens de schorsing kwam hij met voorstellen die één op één over werden genomen. Terug in de raadzaal echter ontraadde hij als wethouder de motie die hij even te voren de zijne had gemaakt en stemde vervolgens als raadslid tegen! Het is even wennen in de nieuwe rol...

 

De laatste motie, van CDA en Fractie Franssen is niet tot stemming gekomen; het nieuwe college zal zich hierover buigen.

 

De tweede vergadering op 31 mei was de installatievergadering, een feestelijke gelegenheid ter ere van het afscheid van de oude en de installatie van de nieuwe wethouders, de regionale journalist had er zelfs zijn vrouw voor meegenomen. Zie ook ons verslag van deze vergadering.

 


Aanzien van de politiek

De nieuwe oppositie dacht daar echter anders over en besloot de spreektijd te gebruiken om in vileine bewoordingen de gang van zaken na de verloren verkiezingen te veroordelen en vervolgens als dieptepunt tegen de uitdrukkelijk toegelichte regels in, zelfs de stemming hiervoor te misbruiken.

 

Het absolute dieptepunt kwam echter pas tien dagen later, toen de nieuwe oppositie in de krant verklaarde 'ziedend' te zijn over de gang van zaken tijdens de vergadering en hierbij uitdrukkelijk haar pijlen richtte op de burgemeester.

 

Een trieste gang van zaken waarbij niet alleen - ten onrechte - de persoon van de burgemeester besmeurd wordt maar ook respectloos omgegaan wordt met het ambt en direct ook de politiek in een kwaad daglicht gezet wordt. Zeer betreurenswaardig.

 

Toch blijven wij er als PRO Gulpen-Wittem vanuit gaan dat wanneer de ergste teleurstelling voorbij is, wij alsnog als raad kunnen gaan werken aan de opgaven waarvoor wij staan. In het belang van onze gemeente.

 

Fractie PRO Gulpen-Wittem