PRO Gulpen-Wittem stelt onderzoek in

Geachte lezer van dit bericht,

 

Op vrijdag 14 juni 2024 verstuurde de fractie PRO Gulpen-Wittem een mail aan

de overige raadsleden die geplaatst is op ons raadsinformatiesysteem. Op die

mail kwam welgeteld één reactie en die was niet inhoudelijk en ook niet van een

van de andere raadsleden. Het bevestigt voor ons nogmaals dat de andere

raadsleden van Gulpen-Wittem de ernst en de urgentie van de problemen die zijn ontstaan onderschatten.

 

Als PRO hebben wij er vanaf de 7e juni, na het verschijnen van het persbericht

van het CDA steeds op aangedrongen dat het college zo snel en adequaat

mogelijk zou reageren. Uiteindelijk is er de daaropvolgende maandag in het

presidium besloten tot een extra raadsvergadering op 27 juni, omdat er wegens

geplande vakanties van een groot aantal coalitieraadsleden geen eerdere datum

beschikbaar zou zijn.

 

PRO’s fractievoorzitter is onder protest akkoord gegaan, maar wij vinden het nog steeds te weinig, te laat.

 

Bovendien zien wij voor ons dat zo’n bijeenkomst zal ontaarden in een

woordenspel, eventueel uitlopend op een motie van wantrouwen, die weer zou

afketsen op staken van stemmen of 8 tegen 7. Waarna alles bij het oude blijft en de werkverhoudingen in de raad door de voortwoekerende veenbrand

onhoudbaar blijft.

 

Voor PRO Gulpen-Wittem is dat onverteerbaar. We hebben al gezien dat de geplande avond over het sociaal domein geschrapt is, terwijl op dat gebied belangrijke beslissingen genomen moeten worden op korte termijn. Ook andere beleidsterreinen komen tot stilstand.

 

Vandaar dat wij gebruik willen maken van het zwaarste middel dat de raad ter

beschikking staat: een onderzoekscommissie op grond van art. 155 a e.v.

Gemeentewet. Dit is nadrukkelijk geen extern onderzoek, maar een onderzoek

dat een afvaardiging van tenminste drie raadsleden zelf uitvoert.

 

Voor ons is dat de enige manier om de ontstane patstelling te doorbreken. Een

commissie vergelijkbaar met een landelijke enquêtecommissie die opgeroepen

getuigen onder ede kan horen. Als politiek hebben wij ons zelf in deze positie

gemanoeuvreerd, het is dan ook aan ons zelf om daar weer uit te komen om

onze geloofwaardigheid te behouden of terug te winnen.

 

Wij zullen daartoe op de vergadering van 27 juni een motie indienen en willen zo snel mogelijk met die commissie van start gaan. De data 2 en 8 juli zijn, naar wij begrijpen, al beschikbaar. Voor andere data maken wij graag tijd.

 

Voor vragen kunt u terecht bij fractievoorzitter Jack Cremers 06-13686999 of

jack.cremers@gulpen-wittem.nl

 

Met vriendelijke groet,

PRO Gulpen-Wittem

Download
Persbericht onderzoekscommissie 21062024
Microsoft Word document 79.4 KB