PRO Gulpen-Wittem stelt vragen over uitbreiding campings Valkenburg

PRO Gulpen-Wittem heeft bij monde van raadslid Lodewijk Duyvendak vragen gesteld over de uitbreiding van campings in buurgemeente Valkenburg. Lees de vragen die wij aan het college stelden hieronder.

 

Lees ook: 'Gulpen maakt zich zorgen over uitbreiding campings Valkenburg' - De Limburger, 5-9-2019

Artikel 37 vragen

Geacht College,

 

Deze week ontvingen wij van u een raadsinformatiebrief inzake voortgang nieuwe beleidsregels kamperen. Daarin stelt u voornemens te zijn vóór het zomerreces 2020 een gedegen voorstel aan de raad te kunnen voorleggen. Wij zien, zoals bekend, al geruime tijd uit naar dit voorstel.

 

Ondertussen echter gaan de ontwikkelingen in onze buurgemeente Valkenburg razendsnel en - naar het zich laat aanzien - niet op een wijze die in overeenstemming is met onze eigen plannen.

 

Sinds 15 augustus ligt een uitbreidingsvoorstel ter inzage van wat officieel Camping de Woudhoeve heet en tot voor enkele jaren als Camping Schoonbron bekend stond. Deze ooit zo gezellige familiecamping ligt vijftig meter buiten onze gemeentegrens, maar is in vijf jaar tijd omgetoverd in een grootschalig huisjespark.

 

Omwonenden, inclusief de inwoners van Etenaken en Stokhem, genieten sindsdien noodgedwongen mee van luidruchtige feesten met veelzeggende titels als “Spaanse Avond” en “Mokum aan de Geul”.

 

Het thans voorliggende uitbreidingsvoorstel voorziet onder meer in de bouw van meerdere groepsverblijven. Eén van deze groepsverblijven vervangt daarbij het laatst aanwezige sanitair-blok. Tevens worden wederom parkeervoorzieningen bijgebouwd en onderdeel van de plannen is ook het volledige terrein jaarrond bewoonbaar te maken.

 

Precies een week eerder werd al een uitbreidingsvoorstel ter inzage gelegd voor Camping Vinkenhof, circa honderd meter verderop gelegen aan de andere zijde van de Geul. Ditmaal betreft het een reeds aangekocht weiland, dat wordt ingericht als Glamping (Glamorous Camping) locatie. Om aan de parkeernorm te voldoen zal ook hier een extra parkeervoorziening worden aangelegd met maar

liefst vijftien parkeerplaatsen, ofwel 1.66 parkeerplekken per glamping-plaats.

 

En ook nu weer vormt het uitbreiden van de openstelling van de gehele camping tot een jaarronde exploitatie integraal onderdeel van het plan. Dit, terwijl vijftig meter binnen onze gemeentegrens twee natuurcampings liggen die ’s winters worden ontruimd, overstroomd door de buiten haar oevers tredende Geul en begraasd door heideschapen. Wat PRO Gulpen-Wittem betreft is dat geheel

in overeenstemming met onze gemeentelijke Cittaslow filosofie.

 

Onze fractie heeft zodoende de volgende vragen:

 

  1. In hoeverre bent u bekend met de beide uitbreidingsplannen?

  2. Hoe beoordeelt u deze plannen in het licht van onze Cittaslow filosofie?Het kampeerbeleid van Valkenburg a/d Geul staat toe dat campings vrijuit mogen groeien en dat op kampeerplekken ook huisjes mogen worden gebouwd en zelfs groepsaccommodaties.

  3. Hoe ziet u de relatie tussen onze gemeentelijke toeristische visie “kwaliteit gaat voor kwantiteit”, en de daaruit voortvloeiende maximering van het aantal kampeerplekken, en het kampeerbeleid van onze buurgemeente Valkenburg a/d Geul?

  4. Bent u het met ons eens dat gemeentegrensoverschrijdend beleid nodig is?

  5. Op welke wijze vindt afstemming plaats van onze toeristische visie met de gemeentebesturen van niet alleen Valkenburg a/d Geul maar ook het Waals Gewest? Immers: direct over de grens met België liggen ook enkele campings die eigenlijk huisjesparken zijn.

    Onze fractie is bezorgd dat de geluidsbelasting voor omwonenden aan de Gulpen-Wittemse zijde van Camping Woudhoeve, met name aan en in de omgeving van de Tuinstraat, nog verder zal toenemen,evenals de verkeersdruk op en langs de Valkenburgerweg. Ook de brandveiligheid baart ons zorgen in dit bebost gebied.

  6. Bent u bereid Camping de Woudhoeve te verzoeken een bijeenkomst te organiseren om hun plannen te presenteren aan onze gemeenteraad en aan omwonenden in onze gemeente?

Wij zien uw antwoorden graag spoedig tegemoet. Met vriendelijke groet,

 

Gemeenteraadsfractie PRO Gulpen-Wittem