Ons PROgramma 2018-2022

Het kan ook ánders!


Voorwoord

PRO Gulpen-Wittem hanteert een aantal passiepunten die als leidraad dienen voor ons handelen tijdens de komende raadsperiode. Stuk voor stuk zijn het punten die uitgaan van onze waarden en die invulling geven aan ons idee van de lokale democratie en het welbevinden van de inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem. We zijn overtuigd van de kracht van de inwoners van deze gemeente en geloven in een goed werkende lokale democratie, als je daar je best voor doet.

 

Ons programma met passiepunten is kort. Dit is een bewuste keuze. Uiteindelijk is niet hetgeen je zegt te zijn maar hetgeen je doet bepalend voor wie je bent.

 

Wij zijn PRO en wij vinden dat het ánders kan!


Onze passiepunten

 • Wij staan voor eerlijke politiek
 • Wij nemen inwoners écht serieus
 • Wij passen goed op úw geld
 • Wij werken aan een veilige gemeente
 • Wij zorgen voor kwetsbare mensen
 • Wij beschermen ons prachtige landschap
 • Onze meetlat

Wij staan voor eerlijke politiek

Het is de taak van de gemeenteraad, dus coalitie en oppositie samen, om het college van burgemeester en wethouders te controleren en waar nodig te corrigeren. Dat vereist dan ook een dualistische werkwijze waar het normaal is dat raadsleden onderling de discussie aangaan en ook het lef hebben om, ook als coalitiepartner, het niet altijd eens te zijn met het college van B&W.

 

Raadsleden en collegeleden zijn zich bewust van hun rol en moeten er dan ook voor zorgdragen dat elke schijn van belangenverstrengeling wordt voorkomen.

 

Wat willen we ánders:

 • Ingrijpende plannen worden in hun geheel gepresenteerd aan de raad en aan de inwoners voordat er geld wordt gevraagd aan de raad. 
 • De raad moet keuzes kunnen maken tussen verschillende plannen met de daarbij horende kostenplaatjes.
 • De hele raad (coalitie en oppositie) moet dezelfde informatie hebben om goede keuzes te kunnen maken.
 • Declaraties en donaties aan lokale doelen worden door zowel college als raadsleden jaarlijks openbaar gemaakt.

Wij nemen inwoners écht serieus

Recente ontwikkelingen hebben laten zien dat inwoners mee willen denken als het gaat om zaken die hen direct raken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de weg door Gulpen-Oost die middels een actieve inbreng van de inwoners is afgeblazen.

 

We kunnen veel meer gebruik maken van de brede expertise die aanwezig is in onze gemeente. Daarbij denken we ook nadrukkelijk aan lokale ondernemers en agrariërs. Dat vereist wel een andere opstelling van college en raad en bovenal de moed om te durven loslaten.

 

Ook jongeren, zelfs als zij nog niet mogen stemmen, willen wij serieus nemen, bijvoorbeeld door naar hun ideeën te luisteren vanuit de jeugdraad. Deze raad moet verder uitgebouwd en ondersteund worden.

 

Eerlijke politiek en inwoners serieus nemen kan alleen als de communicatie tussen burgers en bestuur goed georganiseerd is. Het is dan ook een belangrijke taak van de gemeente om er voor te zorgen dat aan deze randvoorwaarde wordt voldaan.

 

Wat willen we ánders:

 • Op bepaalde dagen/dagdelen kunnen inwoners zonder afspraak terecht bij de gemeentebalie.
 • Kernoverleggen (zelfsturingsgroepen) krijgen een duidelijk mandaat en budget en de gemeente faciliteert deze overleggen.
 • De burgemeester is portefeuillehouder van de zelfsturing.
 • Openbare vergaderingen kunnen live (via internet) gevolgd worden.
 • Op vragen van inwoners wordt snel (2 werkdagen) en adequaat gereageerd.
 • PRO organiseert regelmatig een ontmoeting met inwoners van één van de kernen.
 • PRO zet zich in voor een gemeente rijk aan verenigingen en sportclubs (en de daarbij behorende gemeenschapshuizen en faciliteiten), culturele- en vrijwilligersinitiatieven, zodat er genoeg te beleven valt voor jong en oud, iedereen mee kan doen in de samenleving en sociale contacten gestimuleerd worden.

Wij passen goed op úw geld

Door bevolkingskrimp en een verminderde bijdrage vanuit de landelijke overheid zal het budget van de gemeente onder druk komen te staan. Dat betekent dat we keuzes moeten maken.

 

Net als in een gewoon huishouden moeten uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht zijn en is het ook noodzakelijk om een reserve te hebben om onverwachte zaken op te kunnen vangen.

 

Als de gemeente nieuw beleid gaat inzetten zal ook steeds nagegaan moeten worden waar dat geld vandaan moet komen. Nieuw voor oud. Wij willen een echt sluitende begroting.

 

Wat willen we ánders:

 • We kiezen nadrukkelijk voor duurzame en sociale investeringen.
 • Projecten gaan pas van start als alle uitgaven (inclusief risico’s) helder zijn. Geen projecten uitvoeren voor prestige.
 • Opnieuw bekijken van de strategische visie om ruimte te maken voor nieuw beleid.
 • Beter inzicht krijgen in de incidentele lasten. 
 • Reserves zijn op het vereiste niveau, gerelateerd aan het doel.
 • We gaan met de stofkam door de begroting om achterhaald en niet effectief beleid stop te zetten.
 • Lokale belastingen en heffingen zijn kostendekkend.

Wij werken aan een veilige gemeente

Veiligheid heeft betrekking op fysieke en sociale veiligheid. Bij fysieke veiligheid gaat het bijvoorbeeld om veilige fietsroutes en veilige oversteekplaatsen. We willen ons blijven inzetten om deze voorzieningen te verbeteren. We zijn ons bewust van het gegeven dat de provincie daar vaak een bepalende rol in heeft. Toch hebben wij daar als gemeente nadrukkelijk een stem in. Het gaat tenslotte om onze inwoners! Een ander aspect van fysieke veiligheid betreft de bereikbaarheid van politie, brandweer en ambulance. Inwoners moeten daarop kunnen vertrouwen.

 

Sociale veiligheid gaat vooral om het beschermd voelen in de meest brede zin van het woord. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol en de zichtbaarheid van een “wijkagent” is dan ook noodzakelijk.

 

Wat willen we ánders:

 • Kinderen moeten naar school kunnen via veilige vrij-liggende fietspaden.
 • Wij willen buurtpreventie versterken door (wijk)agenten met regelmaat zichtbaar te laten zijn. 
 • Handhavend optreden bij overlast veroorzaakt door (toeristisch) verkeer.
 • Onderzoek doen naar een alternatieve locatie van de brandweer in Gulpen.
 • Sluiting van kerncentrale Tihange.
 • Veilig betekent ook gezond: daarom willen wij geen intensieve veehouderij in onze gemeente.

Wij zorgen voor kwetsbare mensen

De overheid en de gemeente in het bijzonder heeft een belangrijke taak in het ondersteunen van mensen die dat nodig hebben. De kloof tussen mensen die zich goed zelf kunnen redden en mensen die extra ondersteuning nodig hebben dreigt steeds groter te worden. Scholing en ondersteuning op maat zijn belangrijke factoren om deze kloof te verkleinen.

 

De vergrijzing maakt dat we steeds meer ouderen in onze gemeente zullen krijgen. De gemeente is aan zet om samen met deze ouderen, woningstichtingen en andere betrokkenen na te gaan wat de mogelijkheden zijn om zelfstandig wonen te bevorderen en te faciliteren. 

 

Wat willen we ánders:

 • Keihard aanpakken van (kinder-)armoede.
 • Genoeg starterswoningen in de verschillende kernen voor jongeren en jonge gezinnen.
 • Een daadkrachtige aanpak van huiselijk geweld.
 • We faciliteren een vrijwilligers-poule die mantelzorgers tijdelijk kunnen ontlasten.
 • Ondersteunen van dagbestedingsplekken zoals zorgboerderijen, en andere creatieve locaties.
 • De kernoverleggen krijgen middelen voor het ontwikkelen van 'Hoeskamers', 'taalcafés' en ander sociale initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan en integratie te bevorderen.
 • Extra geld om participatie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt te bevorderen.
 • Ontwikkelen kleine ‘buurtwinkels’ gerund door arbeidsgehandicapten.
 • Ondersteunen van mogelijkheden tot kleinschalig vervoer, zoals een belbus.
 • Woningen levensbestendig maken.
 • Samenwerking in de regio versterken om het beleid en uitvoering te optimaliseren.
 • We creëren als gemeente eigen werkervaringsplekken (bijvoorbeeld groenbedrijf) om doorstroming naar regulier werk makkelijker te maken.

Wij beschermen ons prachtige landschap

Bescherming van ons landschap is voor onze gemeente van vitaal belang. Het welbevinden van onze inwoners is een groot goed en daarnaast vormt toerisme een belangrijke economische factor. Vervuilende activiteiten horen dan ook niet thuis in deze gemeente.

 

Het stimuleren van investeringen in duurzaamheid hoort bij de gemeentelijke taak. Als gemeente moeten we daar het goede voorbeeld in geven. Naast deze voorbeeldfunctie heeft de gemeente ook als taak om goede initiatieven te stimuleren om zodoende als aanjager te kunnen functioneren. Uiteraard kan een gemeente dat niet alleen en samenwerking met de provincie, de eigen regio en de Euregio is dan ook belangrijk. 

 

Wat willen we ánders:

 • Samen met buurgemeenten en provincie onderzoek doen naar de uitbreidingsmogelijkheden van de  Toeristenpas (Heuvellandpas).
 • Alles inzetten op een energie-neutrale gemeente in 2030.
 • Structurele verhoging van het budget om duurzame initiatieven te ondersteunen in samenwerking met partners.
 • Extra plekken voor elektrische oplaadpalen creëren.
 • We bannen vervuilend herrietoerisme uit onze gemeente.
 • Ondersteunen van initiatieven van ondernemers om streekproducten te produceren en te verkopen.
 • Geen uitbreiding van kampeerplekken.
 • Bestaande toeristische voorzieningen verbeteren, geen uitbreiding hiervan omdat er dan sprake is van verdringing.
 • Bestrijden van de komst van een zinkmijn in Plombières.

Onze meetlat

PRO Gulpen-Wittem wil het anders gaan doen. Onze passiepunten vormen daarbij ons fundament. Daarnaast heeft PRO een 'meetlat', die wij gaan hanteren bij het beoordelen van nieuw beleid en voorstellen.

 

Pas als een voorstel aan onze meetlat voldoet, zullen wij het uitvoeren. Niet eerder! De 3 elementen van de 'meetlat':

 

1. Is het eerlijk?
2. Is er gedacht vanuit de inwoners?
3. Is de communicatie duidelijk en op tijd?

 

 

 

 

Kortom:

 

Is het PRO Gulpen-Wittem?