Motie Onderhoud Wandelpaden

Motie PRO Gulpen-Wittem Onderhoud wandelpaden

 

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem bijeen op 10 november 2021

 

Constaterende dat

 

·       De recente onderhoudswerkzaamheden aan de uitgespoelde wandelpaden in het buitengebied enorme weerstand hebben opgeroepen;

·       Er momenteel nog onderzoeken lopen naar de schadelijkheid van de toegepaste materialen;

·       Onverharde paden in toenemende mate gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer.

 

Overwegende dat

 

·       De halsstarrigheid waarmee  de wethouder blijft vasthouden aan de term gecertificeerde bouwstof het ergste doet vrezen voor de toekomst;

·       Er legio mogelijkheden zijn het herstel van paden in ons kwetsbare landschap anders aan te pakken zowel in werkwijze als in materiaal gebruik;

·       Door het gemotoriseerd verkeer zowel de paden kapotgereden worden als ook mens en dier in gevaar worden gebracht waaronder beschermde dieren zoals de das.

 

Draagt het college op

 

Los van de uitkomst van het lopende onderzoek en de gevolgen hiervan voor het oplossen van de reeds aangerichte schade:

 

1.   Actief op zoek te gaan naar alternatieven voor de gerecyclede grond bestaande uit natuurlijk, liefst gebiedseigen materiaal;

2.   De wijze van herstel van de paden kritisch onder de loep te nemen, waarbij vooral ook gekeken moet worden naar herstel in plaats van aanvulling van de paden;

3.   Het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van onverharde wegen versneld uit te voeren en te handhaven.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

PRO Gulpen-Wittem

Sacha Vos

Lodewijk Duyvendak

René Nijssen

Jack Cremers