Artikel 35 vragen inzake Toekenning huishoudelijke hulp op grond van WMO bepalingen

Naar aanleiding van diverse signalen over problemen met de toekenning van huishoudelijke hulp, diende de PRO fractie artikel 35 vragen in.

 

 

Wijlre, 4 oktober 2021

Vragen ex art. 35 RvO inzake Toekenning huishoudelijke hulp op grond van WMO bepalingen

 

Geacht college,

 

Van verschillende kanten bereiken berichten onze fractie dat er problemen bestaan rondom de toekenning van huishoudelijke hulp op grond van WMO bepalingen.

 

Zo weten wij dat de portefeuillehouder sociaal domein een gesprek hierover heeft gehad met zijn collega’s van de gemeenten Vaals en Eijsden-Margraten. Dat heeft ertoe geleid dat in Vaals een alarmerende raadsinformatiebrief is verschenen.

 

Tevens horen wij voortdurend verhalen van inwoners die anders dan voorheen niet of niet langer in aanmerking komen voor toekenning van huishoudelijke hulp. En er is bijvoorbeeld een mevrouw van 90 jaar oud die recent werd gekort op de haar altijd toegekende viereneenhalf uur per week huishoudelijke hulp. Nu krijgt ze nog maar drie uur per week.

 

Wij hebben graag antwoord op de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er problemen zijn en waarom heeft u ons hierover niet geïnformeerd? Sinds wanneer zijn u deze problemen bekend?
 2. Wat heeft de portefeuillehouder besproken met zijn collega’s? Is hiervan verslag gemaakt en zo ja, dan ontvangen wij graag een afschrift. Zo nee, waarom niet?
 3. Welke arrangementen lopen er met zorgaanbieders? Hoeveel uren stellen zij beschikbaar en hoe wordt omgegaan met ziekte en vakantie van huishoudelijke hulpen?
 4. Hoe ontwikkelt zich het aantal aanvragen en toekenningen in 2021 versus voorgaande jaren? Klopt het dat er wachtlijsten zijn en zo ja, hoeveel mensen staan daar op?
 5. Wat waren de drie belangrijkste redenen van afwijzing en hoe vaak is dit voorgekomen in 2021 versus eerdere jaren?
 6. Hoe groot is de stijging van het aantal aanvragen na invoering van het abonnementstarief? Hoe behandelt u aanvragen van inwoners die kapitaalkrachtig genoeg zijn om hulp in de huishouding zelf te betalen?

  Ons is verteld dat ramen lappen niet tot de huishoudelijke hulp taken behoort. De 90-jarige mevrouw  uit bovenstaand voorbeeld heeft gelukkig een dochter die dat voor haar doet, want het lijkt ons ongewenst dat zij zelf de ladder opgaat. 
 7. Wat is de reden dat ramen lappen niet tot de standaard taken behoort? Is het dan niet gewenst dat de gemeente een glazen was bedrijf in de arm neemt om dit uit te voeren?

  Gelukkig zijn in onze gemeente veel vrijwilligers actief. Maar zij zijn geen professionals.
 8. Klopt het dat mensen met een hulpvraag door het WMO loket steeds vaker rechtstreeks naar vrijwilligersorganisaties worden verwezen? Zo ja, bent u het met ons eens dat dit een ongewenste ontwikkeling is omdat vrijwilligers aanvullend moeten zijn en niet leidend in het proces?
 9. Bestaat de vrijwilligerscentrale nog? Een inwoner die al jaren strijk-hulp krijgt via de vrijwilligerscentrale en daarover een vraag stelde bij de gemeente werd verteld dat de centrale twee jaar geleden is opgeheven; op Hallo Heuvelland werd er recent echter nog voor geadverteerd.

 

 

 

In afwachting van uw spoedige beantwoording,
namens Fractie PRO Gulpen-Wittem,
Lodewijk Duyvendak.