Begrotingsvergadering 7 november 2019

Om inwoners op de hoogte te houden van wat wij als PRO Gulpen-Wittem doen in de raadsvergaderingen, en welke overwegingen daarbij horen, zullen wij na elke raadsvergadering een verslag plaatsen van de vergadering vanuit ons perspectief. Via deze link vind je alle verslagen.


De begrotingsvergadering

De begrotingsvergadering is voor de gemeenteraad de belangrijkste bijeenkomst van het jaar. Feitelijk vraagt het college van burgemeester en wethouders toestemming om haar werk voort te zetten en de fracties geven hen opdrachten mee op welke wijze ze dit werk moeten uitvoeren.

 

Net als in ons omringende gemeenten vindt de begrotingsvergadering altijd plaats in de eerste of tweede week van november. Het werd een lange avond, want de bijeenkomst begon al om vier uur ’s middags, maar er werd goed samengewerkt zodat belangrijke besluiten konden worden genomen. Later hoorden we dat dit niet overal het geval was geweest.

 

Als altijd werd gestart met het voordragen van de algemene beschouwingen. Om de beurt gaven de fractieleiders in maximaal vijftien minuten hun visie op waar wij nu staan als gemeente en waar we, wat hen betreft, naar toe zouden moeten. Dat laatste vertalen ze dan in wensen hoe de begroting moet worden aangepast (amendementen) en in extra opdrachten (moties). Als die extra opdrachten geld kosten moet dan wel worden aangegeven waarvan die betaald worden.

 

Bekijk de Algemene Beschouwingen 2020 van PRO Gulpen-Wittem.

 

Na een schorsing (pauze) waarin gegeten en overlegd kon worden reageerde het college op deze wensen vanuit de fracties. Iedere wethouder kwam aan het woord en ook de burgemeester, want zij is verantwoordelijk voor onder meer veiligheid en openbare orde. Dit onderdeel van de vergadering liep uit omdat de fracties vragen mochten stellen aan de wethouders en aan elkaar.

Na weer een pauze voor onderling overleg volgde het debat tussen de partijen, de zogenaamde tweede termijn. Gelukkig bleef iedereen rustig - dat was vroeger wel eens anders - en werden opvattingen gewisseld op basis van argumenten, niet vooroordelen.

 

Zo kwamen oplossingen tot stand waar iedereen voordeel bij heeft, of althans zo min mogelijk nadeel. Vooral onze inwoners!

 

Vervolgens, na alweer een korte pauze, bijvoorbeeld om de lippen te stiften, mocht het college nog één keer reageren en er vond een soort slotdebat plaats. Tenslotte werden binnen tien minuten, want we probeerden tóch nog vóór twaalf uur ’s nachts klaar te zijn, maar liefst dertien amendementen en elf moties in stemming gebracht. Dat was dus opletten geblazen, maar iedereen bleek nog goed wakker, gelukkig.

 

Op de website van de gemeente staan alle moties en amendementen plus natuurlijk de begroting die uiteindelijk met meerderheid van stemmen is aangenomen. Ook de geluidsopname van de hele bijeenkomst staat op de gemeentepagina.

 


Wat hebben we bereikt?

In deze begroting is een aantal belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd:

  • extra geld voor eenzaamheid
  • extra geld voor armoedebeleid (optrekken bijzondere bijstandsgrens en grens minimaregeling)
  • opknappen gemeenschapshuizen
  • doorontwikkeling zelfsturing.

PRO Gulpen-Wittem kan tevreden zijn want onze belangrijkste wens werd unaniem gesteund: Openbare ruimten en gebouwen worden gedurende de komende jaren beter toegankelijk gemaakt voor invaliden en mensen met een scootmobiel bijvoorbeeld.

 

Een andere wens haalde het ook: mensen met plannen om een voedselbos aan te leggen moeten daarbij worden geholpen vanuit de gemeente.

 

Natuurlijk werden ook voorstellen aangenomen waar we minder blij mee zijn, maar dit betreft zaken waarmee we kunnen leven. Zo hadden wij graag volgend jaar al de toeristenbelasting willen verhogen en dat gebeurt nu pas in 2021. Andere voorstellen werden zodanig aangepast dat we ook daarmee kunnen leven. De samenwerking met andere plattelandsgemeenten in het heuvelland (het zogenoemde Middengebied ingeklemd tussen Heerlen, Sittard en Maastricht) mag doorgaan, maar er moet nog gestemd worden over hoeveel deze samenwerking mag kosten.

 

Alle écht slechte voorstellen werden ingetrokken of weggestemd. Een voorbeeld daarvan is het idee van het CDA om de balie van het gemeentehuis dicht te gooien gedurende meerdere dagdelen per week. En ook: Fractie Franssen trok zijn motie van afkeuring van de begroting in.

 

 

Misschien is dit laatste wel het belangrijkste resultaat: eindelijk ontstaat óók bij de oppositie het gevoel dat we alleen samen kunnen zorgen dat onze gemeente mooi blijft en voor alle inwoners een plek is om thuis te zijn en te komen.


Heb je vragen/opmerkingen of wil je reageren op dit verslag? Neem dan contact met ons op, of reageer hieronder of op Facebook.

Reactie schrijven

Commentaren: 0